Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Сентјабр 2023

Молла нијә шиллә јејир?

Ағҹабәдидә шәһид табуту ҝәтирдиләр. Табуту ачдылар ичи бош иди. Јәни табутун ичиндә шәһид ҹәназәси јох иди? Бәс һарда иди шәһидин ҹәназәси?

Бөјүк еһтималла дејиләнә ҝөрә сионист Исраил режиминә тәһвил верилир. Биз ҝөзүмүзлә ҝөрмәмишик. Мәһз һәмин шәһидин дә сионистләрә верилмәси барәдә әлимиздә мәлумат јохдур. Амма мәлум олан одур ки, сионист режим Азәрбајҹан һакимијјәти илә мүәјјән саһәләрдә әмәкдашлыг едир. Хүсусилә дә Иран әлејһинә сионист Исраил Азәрбајҹан һакимијјәтини һәр мәнада дәстәкләмәјә һазырдыр. Буну тез тез бәјан едибләр. Јәни Иран әлејһинә Иранын гоншулуғунда олан хәбис Түркијә вә Азәрбајҹан һакимијјәти илә һәр ҹүр әлагәләр гурмаг сионист режимә сәрф едир.

Бу јахынларда һәтта политолог Елхан Шүкүрлү чыхыш едәрәк демишди ки, сионист режим 44 ҝүнлүк 2-ҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Азәрбајҹана силаһ вериб, даһа доғрусу силаһ сатыб. Бунун мүгабилиндә дә мүмкүндүр ки, халга мәлум олмајан ојунлар дөнсүн. Мүмкүндүр ки, сионист режим бунун мүгабилиндә Азәрбајҹандан Иран әлејһинә истифадә етсин. Бундан башга мүмкүндүр ки, Азәрбајҹан сионсит режимлә инсан алвери ишинә дә ҝиришсин. Һәр икиси хәбис оландан сонра нијә дә олмасын.

Ҝәләк табут бош чыхан вахт мәнтәгә молласынын шиллә јемәси мәсәләсинә. Демәли табут бош чыхыр. Молланы ҹамаат дөјмәјә башлајыр. Папағыны чыхарыб туллајырлар, тәпикләјирләр. Фүрсәти гәнимәт билиб үзүнә шиллә вурурлар.

Бизим һакимијјәт моллаларынын тәрәфини сахламаг фиркимиз јохдур. Амма ҝәрәк моллаја һөрмәт едилсин. Һакимијјәтә ишләјән, әслиндә молла олмајан, молла гылығына ҝирмиш инсанлар исә тәбии ки, һөрмәтә лајиг дејил. Бәли, молла ҝејимини чыхарыб ҝедиб башга ишлә мәшғул олса, әдаләтин јанында олса бәлкә һөрмәт газана, итирмиш етибарыны јенидән әлдә едә биләр. Амма ҝәрәк молла адына ләкә ҝәтирмәсин.

Бәс бу ҹүр адамлар нијә дөјүлүр? Бу ҹүр һалларда адам дөјмәнин әлејһинәјик. Әҝәр һансыса молла гылығына ҝирмиш адамын сәһвләри варса мүвафиг органлара мүраҹиәт едилмәлидир. Бир шеј дә писдир ки, Азәрбајҹанда мүвафиг органларын өзләриндән кимәсә шикајәт етмәк лазымдыр.

Ҝөрүнүр халг бу ҹүр инсанларын әлиндән боғаза јығылыб. Јохса нијә дурдуғу јерә моллаја әл галдырсынлар. Сәһнә о гәдәр пис сәһнәдир ки, адам лап пис олур. Кимәрсә дә дејир ки, ҝөзәл сәһнәдир. Сарај молласы ајаглар алтда галмалыдыр.

Сосиал шәбәкәләри изләјәндә һәм дә мәлумат верирләр ки, о јахшы адам дејил. Јәгин билин ки, бир ҝүн ҝәләҹәк бүтүн сарај моллалары һагг етдикләри ҹәзаја чатаҹаглар.

Мәрһум Имам Хомејни бујурарды ки, сарај моллаларынын әммамәләрини чыхарын башларындан. Һәлә буну о вахт Иранда демишди. Шаһ заманында. Мүмкүндүр ки, Иранда һәгигәтән дә һөвзәдә кимсә нечә ил дәрс охусун. Амма дәрс охумаг кифајәт дејил. Һәм дә инсан билијинә әмәл етмәлидир. Билик исә одур ки, фәсад түғјан едәндә габағыны алмаг лазымдыр. Азәрбајҹанда исә һансы молланын һарда дәрс охумасы мәлум дејил. Һәгиги руһаниләр, дәрс охујанлар зиндандадыр, амма дәрс охумајан инсанлар ја јас мәҹлисләриндә мәҹлис апарыр, ја да мәсҹидләрдә моллалыг едирләр. Бу тенденсија Азәрбајҹанда чохдан һакимдир. Беләләринин уҹбатындан дәрс охујан инсанлар да шүбһә алтына дүшүр.


1634 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...