Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2023

Сионистләр вә нөкәрләри мәјус олдулар

Аҹығыныздан өлүн

Бундан габагкы јазымызда сизә мәлумат вермишдик ки, сионист Исраил режиминин өлкәмиздә тәсир аҝенти олан Ахар сајты өзүнүн фарс дили бөлмәсиндә Иранда өзү кими сатгынларын олдуғуну дүшүнүб онларын күчәләрә төкүлмәси үчүн шүар јазыб сајта гојмушду. Өтән ил олдуғу кими бу ил дә инсанларын Иранда күчәләрә чыхмасыны арзу етдиләр. Дүздүр өтән ил бәзи инсанлар кечәләрә чыхыб бир нечә ај иғтишашлар төрәтдиләр. Амма Аллаһын изни илә бир-бир тутулуб ҹәзаларыны ҝөрдүләр. Бәзиләри гәләт едиб башларыны даша дөјдүкләрини етираф едәндә сонра азад бурахылдылар. Бир сөзлә сионистләр вә онларын көпәкләри мәјус олдулар, арзулары үрәкләриндә галды.

Бу ил дә бу ҹүр олду. Ахар сајты вә онун кими сионист көпәкләринин хәјаллары пуч олду.

Бу ил Мәһса Әмининин өлүмүнүн илдөнүмү ҝүнү һәм дә Имам Рза әлејһиссаламын шәһадәтинин илдөнүмүнү иди. Сионист Исраил режими вә көпәкләри күчәләрә јүз нәфәр чыхарда билмәдикләри һалда һәмд олсун ки, 5 милјондан чох зәввар Мәшһәдә Имам Рза әлејһиссаламын зијарәтинә ҝетмишди. Бу јердә Ислам Ингилабынын әлејһдарларындан бәзиләри хариҹи өлкәләрин бириндә верилиш апараркән бири диҝәринә бир суал верир. Дејир ки, бәс нијә етиразчылар күчәләрә төкүлмәдиләр. Пис вәзијјәтә дүшән мүсаһиб исә өзүнү бир аз даһа чох рүсвај едиб дејир ки, онларын башга планлары вар, нә вахт мәсләһәт билсәләр онда чыхаҹаглар. Чүнки бу ҹүр рәзил инсанлар мәғлубијјәтләри илә барышмаг истәмирләр. Амма реаллыг будур.

Бундан башга сосиал шәбәкәләрдә Иран Ислам Республикасынын президенти Ајәтуллаһ Ҹәнаб Рәисинин дә бир суалы америкалы журналистә силлә кими дәјди. Журналист суал верди ки, бу ил инсанлар мејданлара төкүлсәләр синиз орду онларын габағыны алмаға һазырдырмы? Рәиси аға да ҝөзүнә дөндүјүм ахмаг журналистә гәфилдән суал верди ки, мәҝәр сиздә бу барәдә мәлумат вар ки, етиразларын олмасына гәрар верибләр?

Хүласә будур ки, өтән ил етираз едәнләрдән кимләрсә һәбс едилди, кимләрсә күјә дүшүб јанлыш иш ҝөрдүкләрини анлајыб пешман олдулар вә әфв едилдиләр. Кимләрсә дә нөкәрчилијин пис олдуғуну анладылар. Һәр һалда Аллаһа шүкүр олсун ки, террор режими олан Исраил вә тулалары мәјус олдулар.


1045 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...