Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2023

Сионист нөкәри Ахар сајтынын хәбис чағырышы

Мәлум олдуғу кими Иран Ислам Республикасы Аллаһын һөвл вә гүввәси илә дүшмәнин ҹанына горху салыб. Мин ҹүр һәдә - горху, игтисади блокада вә санксијалара бахмајараг бу дөвләти Аллаһ горујуб сахлајыр. Аллаһдан арзумуз будур ки, бундан сонра да бу дөвләти Имам Заман ағанын зүһуруна вә гураҹағы ҹаһаншумул һакимијјәтинә гәдәр горусун, залым үзәриндә галиб еләсин. Илаһи амин.

Иран мәлум олдуғу кими бејнәлхалг империализмин ҹанына горху салыб. АБШ вә сионит Исраилин вә онларын әлалтыларынын јухусуна һарам гатыб. Бу өлкәләр даим чалышырлар ки, Иранда һәр нә јолла олурса олсун чахнашма, иғтишаш јаратсынлар.

Өтән илин пајыз һадисәләри буна бариз нүмунәдир. Мин ҹүр планлар гурдулар, өзләри хариҹдә отуруб сосиал шәбәкәләр васитәсилә Иранда бәзи хаин, сатылмыш аҝентләрини күчәләрә төкдүләр. Бүтүн дүнајда јајырдылар ки, чыхын вә етиразлар един. Мәһса Әмини адлы хәстәханда үрәк проблеми олдуғу үчүн өлән гызын үзәриндән дә мин ҹүр планлар гурдулар. Амма Аллаһа һәмд олсун ки, Иран халгы ојагдыр, Ингилаба, Ингилаб рәһбәринә дајагдыр. Бүтүн арзулары үрәкләриндә галды.

Сионист режимин мәлум олдуғу кими Азәрбајҹанда бир сыра медиа органлары варды. Бунлара мисал кими Мүсават гәзетини вә Ахар сајтыны, Лаф тв, Лом Камранын Бабат Дебаты, Заур Гәрибоғлунун Реаксија тв-ни мисал ҝөстәрә биләрик. Бу шәхсијјәтсиз, мәнлијини сионист јалына сатан аҝентләр өлкәдә бир дәфә дә олсун коррупсионер, халгын малыны талајан, репрессив аддымлары илә халгы горху алтында сахлајан, газиләрин пулуну вермәјиб онларын өзләрини јандырмасына шәраит јарадан хәбис һакимијјәти тәнгид едә билмирләр, бүтүн ҝүнү Иран әлејһинә һүрүрләр.

Диггәт чәкән мәгамлардан бири сионсит көпәји олан Ахар сајтынын рәһбәрлијинин ҝөрдүјү ишдир. Демәли, Мәһса Әмининин өлүмүндән бир ил кечир. Бу сионист көпәји олан сајт рәһбәрлији сајтын фарс дили бөлмәсиндә 25 Шәһривәрдә (Мәһсанын өлүмүнүн илдөнүмү) хијабанлары һөкүмәтин кабусуна чевирәк шүары пајлашмышды.

Ахар сајтыны таныјан билир ки, неҹә машшенник сајтдыр. Интернетдә ахтарыш версәниз сајт рәһбәрлији олан Ајнур Ҹамалгызынын кимлији сизә мәлум олар. Ахар.аз сајты “Телеграф.ҹом” ММҸ-нин тәркибиндә фәалијјәт ҝөстәрир. Һолдингин рәһбәри журналист Ајнур Ҹамалгызыдыр.

Бунларын һансы әхлага саһиб олмасыны билмәк үчүн јазычы Кәрамәт Бөјүкчөлүн башына ҝәләнләри мәтбуатда јазмасы кафидир. О јазыр: "Ајнур Ҹамалгызынын әри Илгар мәнә тәһгир месажлары, сөјүшләр јазды, сонра исә Һүсејн Ҹавид паркына разборкаја чағырды. Ҝәлди, мәни сөһбәт еләјә-еләјә камера олмајан бир јерә апарды, орда мәни тәһгир етди. Мән исә онун тәһгиринә ҹаваб верәркән бир дә ҝөрдүм ки, үстүмә Илгар вә үч ҹип гочу ҹумду. Ҝуја кишинин оғлу мәни тәкбәтәк ҝөрүшә чағырмышды. Вә мән мәҹбур олуб јүјүрүб Бакы Дөвләт Университетинин дарвазасындан өзүмү ичәри атдым. Илаһи, мәни нијә бу инсанларын әлиндә гојмусан? Нијә мәнә јолпулу гисмәт еләмирсән ки, башымы ҝөтүрүб бу харабадан чыхым ҝедим? Бирҹә Аллаһдан истәјирәм ки, Ајнур вә әри бу статуса етираз еләсин, ҝөрүн, ортаја неҹә фактлар гојурам." Әтрафлы мәлумат үчүн линк гојуруг.

һттпс://јенихебер.орҝ/сосиал/55602-ајнур-ҹамалгизинин-ери-керамет-бојукҹолу-дојуб.һтмл

Бундан башга бу инсанын бир заманлар диҝәр сионист нөкәри олан Арифоғлунун Мүсават гәзетиндә журналист ишләмәси вә орада Әлијевләр һаггында тәһгирамиз мәгаләләр јазмасы да мәлумдур. Даһа сонра исә бу сатгынлар сындырылды вә һакимијјәт илә разылашдылар ки, бундан сонра истедадымызы вә журналистлик баҹарығымызы Азәрбајҹан һакимијјәтини тәрифләмәк вә синост Исраилә көлә олмагла кечирәҹәјик. Азәрбајҹан һакимијјәти дә бунларла разылашыб фәалијјәт ҝөстәрмәләринә имкан верди. Инди һакимијјәт јалтағы, Иран әлејһинә һүрән Исраил ити миссијасыны јеринә јетирирләр.

О гәдәр хәбисдиләр ки, Иранын да өзләри кими Исраил әлалтысы олмасыны истәјирләр. Иран исә буна имкан вермир. Аллаһын изни илә бундан сонра да арзулары үрәкләриндә галаҹаг.


1827 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...