Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2023

Рауф Арифоғлунун вә вәтәнин оғлу

Рауф Арифоғлунун гәзети туалет кағызындан да дәјәрсиз бир шејдир. Чүнки бүтүн ҝүнү шәрәфсизлик етмәклә мәшғулдур. Хәбәрләрин бириндә јазыблар ки, Азәрбајҹан Иран ҹасусларыны тутуб. Ики дәнә шәкил пајлашыб. Һалбуки пајлашдығы шәкилдәки оғлан Гарабағ газисидир. Һакимијјәт оғланларыны мүһарибәјә јолламадығы һалда бу гардаш ҝедиб вурушуб. Мүһарибә башлајанда һакимијјәтин бу ҹүр инсанлара еһтијаҹы вар иди. Ит кими аз галырдылар ки, јалварсынлар. Елә ки, мүһарибә битди бәзиси өзләрини јандырды. Јандырмајан бәзисини дә Иран ҹасусу адландырыб һәбс едирләр.

Һакимијјәтдәкиләрдән әлавә туалет кағызы олан Мүсават гәзетинин сәвијјәсиз рәһбәрлији дә башда Арифоғлу олмагла оғлунун мүһарибәдән ҝизләдән алчагдыр. Үмумијјәтлә оғлу Азәрбајҹанда јашамыр. Дејиләнә ҝөрә оғлуну хариҹи өлкәләрин биринә өтүрүб. Өзү исә ЈАП - а о гәдәр јалтаглыг едиб ки, дәбдәбәли офисдә отуруб мүһарибә газиләрини Иран ҹасусу адландырыр. Сәнин кими накишиләр мәһз о ҹүр кишиләрин сајәсиндә бу ҝүн офисиндә, евиндә раһат јатыр. Һардадыр оғлун? Нијә ҝедиб Гарабағ мүһарибәсиндә иштирак етмәмишди.

Бу ҹүр накишиләр һәлә Аллаһ билир өз араларында сөһбәт едәндә мүһарибә газиләринә, иштиракчыларына бәлкә ҝүлүб мәсхәрә дә едирләр. Мәсхәрә едиб дејирләр ки, онларын ағлы олсајды мүһарибәјә ҝетмәзди. Бәли бу ҹүр накишиләрдән нә десән ҝөзләмәк олар.


1304 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...