Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Сентјабр 2023

Јенә мүһарибә

Јенә мүһарибә хәбәрләри ҝәзир. Азәрбајҹанын сионист медиасы јенә хәбәрләр дүзүб гошур вә Иран јенә неправ чыхыр. Затән бу медиа бундан башга нә баҹарыр ки? Јалан мәлуматлар, ифтиралар, сәрсәмләмәләр.

Бундан кечәк. Демәли билдијиниз кими Азәрбајҹанда мүһарибәјә, һәтта нәинки мүһарибәјә әсҝәрлијә белә јетим касыб балалары ҝедир. Өлкәдә һеч заман сосиал әдаләт формалашмајыб. Јенә дә мүһарибә олса јетим балалары ҝедәҹәкләр. Чүнки һазырда әсҝәрликдә олан инсанлар мүһарибәјә јолланаҹаг, онлар да ки мәмур назир баласы јох касыб фәгир ушагларыдыр.

Јенә дә Азәрбајҹанын шәрәфсиз сионист медиасы өләнләр һаггында "Азәрбајҹан, шәһидин вар" дејәҹәк. Јенә дә учулмуш сөкүлмүш дахмалардан табутлар чыхаҹаг, бели бүкүк, чәлимсиз, бојну бүкүк јазыг ҝөркәми алмыш ата чыхыб чарәси кәсилмиш инсан кими гәмләнәҹәк. Јенә онун архасынҹа гарны габаға һәрбичиләр дајанаҹаг. Јенә онларын шотуна мәмур балалары ҝизләндикләри дәликләрдә мүһарибә битәнә гәдәр галаҹаглар.
Амма бу дәфә мүһарибә ҝөрүнүр 44 ҝүнлә битмәјәҹәк. Даһа дәһшәтли вә ағрылы олаҹаг.

Амма мүһарибә башламамыш бир иш ҝөрмәк олар. Һамы бу дөјүшдән имтина едә биләр. Садәҹә мүһарибә истәмирик демәклә.

Гарабағ бизим әразиләр иди дејә уғрунда мүһарибә олду. Дүздүр Гарабағ там олараг бизим олмады. Елә бу ҝүнләрдә һеч бир дөвләт тәрәфиндән танынмајан сепаратчы режимдә гондарма президент сечкиләри баш тутду. Амма јенә дә Гарабағ бизим иди вә алдыг. Бахмајараг ки, халг јенә һеч нә газанмады. Азәрбајҹан һакимијјәти вә Әрдоған һәмин торпагларын саһибинә чеврилиб. Өзүнү јандырмаг, өлдүрмәк исә артыг Бабајан адыны алмыш Салеһ Бабајевин әлиндән безән газиләрә галды.

Адамы тәәҹҹүбләндирән одур ки, инсанлар ибрәт алмырлар. Чыхыб етираз едә, мүһарибә истәмирик дејә биләрләр. Амма етмирләр. Јохса јенә дә өзләрини назирлик габағында јандырмаг истәјирләр?

Бир шеји дә јаддан чыхмамыш дејим. Бир нәфәр јазыр ки, бәлкә дә мүһарибәнин габағыны инсанлар она ҝөрә алмырлар ки, истәјирләр ки, аиләдән кимсә мүһарибәдә һәлак олсун, сонра ҝедиб шәһид пулу алсынлар. О да ала билсәләр. Буну да нијә едирләр? Тәбии ки, долана билмәдикләри үчүн. Амма мән буна инанмырам. Чүнки һеч бир ана, һеч бир ата өвладыны тәһлүкәјә атмаз. Үстәлик дә Азәрбајҹан вәтәндашы олдуғу һалда. Чүнки бу харабада шәһид пулунун далына кечмәк Азәрбајҹанда су ичмәкдән дә асандыр. Бәс сәбәб нәдир? Валлаһ билмирәм, доғрусуну Аллаһ билир.


946 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...