Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2023

Нә чох инсан нә аз кәрбәлаји

Бу ил әрбәиндә сосиал шәбәкәләрдә пајлашылан статистикаја әсасән 20 милјондан чох зәввар олуб. Достлардан бири дејир ки, һәр дәфә Кәрбәлада милјонларла инсанын олдуғу сосиал шәбәкәләрдә елан едиләндә јадыма Имам Садигин (ә) һадисәси дүшүр. Демәли һәҹҹ зијарәтиндә бир нәфәр Һәзрәт Имама Садиг әлејһиссалама дејир ки, еј Аллаһ Рәсулунун (с) оғлу, ҝөр нә гәдәр инсан Аллаһын евинин зијарәтинә ҝәлиб? Имам Садиг әлејһиссалам да она дејиб ки, нә чох инсан, нә аз һаҹы? Даһа сонра ики бармағын ортасындан һәмин шәхсин бахмасыны истәјиб. Һәмин шәхс Имам Садиг әлејһиссаламын ики бармағынын ортасындан баханда ҝөрүб ки, инсанларын бир чоху һејван шәклиндәдир. Чох аз адам һәгиги һаҹы гијафәсиндә Аллаһ евини зијарәт едир.

Бәзи достлар дејирләр ки, Имам Һүсејн әлејһиссәлам өзүнү фәда едиб биз исә онун мәҹлисиндә, әләлхусус да әрбәиндә сүфрәләр ачыб јејиб ичирик.

Даһа сонра дејир ки, мәнә демә Кәрбәлада, әрбәиндә 20 милјондан чох зәввар вар иди. Мәнә де ки, орда нә гәдәр кәрбәлаји вар иди.

Достун сөзләриндә һәгигәт вар. Амма ҝәрәк Имам Һүсејн әлејһиссәламы танытдыран мүгәддимәләрә, о ҹүмләдән дә онлардан бири олан еһсан пајлама ишләринә дил узатмајасан. Баша дүшүрүк ки, белә дејән бир чох инсанын мәгсәди будур ки, Имам Һүсејн әлејһиссәлам Аллаһын дини уғрунда ҹанындан кечди биз дә кечмәлијик. Бунунла разыјыг. Амма ҝәрәк јенә дә Имам Һүсејн әлејһиссәламын гијамыны таныдаҹаг мүгәддимәләрә илишмәјәк.

Амма ишин бу тәрәфи илә дә разылашмамаг олмур. Кәрбәлаји аздыр. Һәддән артыг аздыр.

Бәс кәрбәлаји неҹә олмалыдыр? Өлкәсиндә баш алыб ҝедән һагсызлыға сусмамалыдыр. Нә гәдәр инсан ҝүнаһсыз јерә шәрләниб һәбс едилиб. Кәрбәлаји ҝәрәк сусмасын. Өлкәдә шәрәфсизлик, әхлагсызлыг, һагсызлыг, дин әлејһинә фәалијјәтләр давам едир. Кәрбәлаји ҝәрәк етираз етсин. Шәр инсанлар һакимијјәт башында халга, диндарлара, руһаниләрә зүлм едирләр. Кәрбәлаји ҝәрәк сусмасын.

Имам Садиг әлејһиссалам бу ҝүн ҹисмән арамызда олсајды, Кәрбәлада зәвварлары ҝөрсәјди бәлкә дә дејәрди ки, нә чох Кәрбәлаја ҝәлән, нә аз кәрбәлаји.


2262 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...