Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Ијул 2014

Ибн Тејмијјә вә Гәраниг (дурналар) әфсанәси

Әһли-бејт мәзһәбини ҝөздән салмаг үчүн јерли-јерсиз һәр бир фүрсәтдән истифадә етмәјә, өзләрини Гуран фәдаиләри кими ҝөстәрмәјә чалышан сәләфиләрә өз китабларында гејд олунан Гәраниг (дурналар) әфсанәсини хатырлатмаг истәјирик. Гурана, вәһјә вә Аллаһ рәсулуна һөрмәтсизлик сајылан, бүтүн Гураны суал алтына салан бу ифтиранын мәзмуну беләдир:
Пејғәмбәр бир ҝүн Гүрејш мүшрикләри илә отурмушду, Аллаһдан мүшрикләри узаглашдыраҹаг бир ајәнин назил олмамасыны арзулајырды. Бу заман Нәҹм сурәси назил олду. “Лат вә Үззаны ҝөрдүнүзмү?! Диҝәр үчүнҹү (бүт) олан Мәнаты да һәмчинин?!” (Нәҹм/19-20) ајәләриндән сонра Шејтан Пејғәмбәрә ики ҹүмлә тәлгин етди вә о да охуду: “Онлар уҹа дурналардыр. Онларын шәфаәт едәҹәјинә үмид вар”. Сонра сурәнин давамыны охуду, ахырда о вә ордакыларын һамысы сәҹдә етди. Вәлид ибн Мүғирә гоҹа олуб сәҹдәјә ҝедә билмәдијиндән јердән торпаг ҝөтүрүб алнына гојду. Һамы Пејғәмбәрин бу сөзләриндән разы галды. Ахшам Ҹәбрајыл Пејғәмбәрин јанына ҝәләндә сурәни она охуду вә сөзүҝедән ики ајәјә чатанда Ҹәбрајыл деди ки, бунлары мән ҝәтирмәмишәм. (Тәбәри М. Тәфсир, 18/663; Тәбәри М. Тарих, 2/338-339; Ибн Сәд М. “Әт-Тәбәгат әл-кубра”, 1/160 - www.сһамела.wс)
Бухари сөзүҝедән ики ҹүмләјә тохунмадан чох гыса шәкилдә белә бир һадисә гејд едир: “Пејғәмбәр Нәҹм сурәсини охујандан сонра һамы бир нәфәр кими сәҹдәјә ҝетди. Јалныз бир киши јердән бир овуҹ даш вә ја торпаг ҝөтүрүб үзүнә сары галдырды вә деди ки, бу мәнә бәсдир. Абдуллаһ (ибн Мәсуд) дејир ки, сонралар һәмин кишинин кафир һалда өлдүрүлдүјүнү ҝөрдүм”. (Бухари, 2/40-41, һ: 1067, 1071 - www.сһамела.wс)
Şиә алимләри вә Әһли-сүннә алимләриндән Ибн Һәзм, Нәвәви, Фәхр Рази вә диҝәрләри гејри-шиә мәнбәләриндә ҝәлмиш бу һәдиси ујдурма һесаб едирләр. Онун дүзҝүнлүјүнү фәрз едән бәзи тәфсирчиләр дә Шејтанын Пејғәмбәри бу шәкилдә чашдырмасыны вә Пејғәмбәрин билмәдән Шејтанын сөзләрини тәкрарламасыны рәдд едирләр. Онларын бәзиси дејир ки, Шејтан бу сөзләри мүшрикләрин гулағына чатдырды, бәзиси дејир ки, јердәки мүшрик вә ја мүнафигләрдән кимсә бу сөзләри сөјләди вә орадакылар Пејғәмбәрин дедијини зәнн етдиләр. Сәләфизмин баниси Ибн Тејмијјә исә һәм һадисәнин доғрулуғуну, һәм дә Пејғәмбәрин Шејтанын сөзләрини тәкрарладығыны тәсдигләјиб (“Минһаҹ әс-сүннә”, 1/471 - www.сһамела.wс) сәләфләринин дә бу фикирдә олдуғуну билдирир. (“Мәҹму әл-фәтава”, 10/291-292 - www.сһамела.wс) Белә чыхыр ки, Ҹәбрајыл вәһји чатдырдығы заман Шејтан мүдахилә едиб өз фикирләрини тәлгин етмиш вә Пејғәмбәр дә бунун фәргиндә олмајараг Шејтанын сөзләрини вәһј кими ҹамаата чатдырмышдыр. Бу исә бүтүн әгли вә нәгли дәлилләрдән әввәл, елә һәмин сурәнин әввәлиндә јер алмыш ики ајә илә зиддијјәт тәшкил едир: “О, кефи истәјәни данышмыр. Бу, анҹаг (Аллаһ дәрҝаһындан) назил олан бир вәһјдир.” (Нәҹм/3-4)
Ибн Тејмијјә Һәҹҹ сурәсинин 52-ҹи ајәсинә истинадла јазыр ки, бу, мүмкүндүр вә баш вердикдә Аллаһ Шејтанын сөзләрини ифша едәр. (Јенә орада) Лакин Шејтанын мүдахиләсини мәгбул сајдыгдан сонра һарадан бәлли олар ки, бу ајәнин өзү онун сөзү дејил?! Бу бахымдан, мәсәләдә ән дүзҝүн јол һеч бир әсасы олмајан Гәраниг әфсанәсини көкүндән рәдд етмәкдир ки, Ибн Тејмијјә буну етмәјиб.
Јери ҝәлмишкән дејәк ки, Салман Рүшди бәднам Шејтан ајәләри романыны мәһз бу рәвајәт әсасында гәләмә алыб, Аллаһын китабыны тәһгир етмишди.

Nur-az.com


6809 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...