Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Август 2023

Һамы псих олуб өзүнү атаҹаг

Бакыда бир һаким өзүнү өлдүрүб. Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинин һакими Раһиб Салманов. Бүтүн сосиал шәбәкәләрдә алчаға ләнәт охујурлар. Ләнәт охумагларына әсас кими Раһибин евини јыхдығы инсанларын адларыны чәкирләр. Ишә бахын, һаким өзү ҹинајәткардыр вә наһаг јерә инсанлары ҹинајәткар һесаб едиб ичәри атыблар.

Ајдын мәсәләдир ки, Азәрбајҹанда мәһкәмәләр ја јухарыдан ҝәлән сифаришлә ишләјир, ја да рүшвәтлә. Мәһкәмә шәффаф вә әдаләтли олмајанда һакимләр дә шәрәфсизлијә әл атырлар. Чүнки Азәрбајҹанда әдаләт јохду. Өлкә залым вә хаин инсанларын идарәчилијиндә галыб.

Мәзлумларын аһы Раһим Салманову тутуб. Мән шәхсән инанырам ки, бу мәзлум аһыдыр, залымын ағлыны башындан алыр. Кимсә дүшүнмәсин ки, Раһибин өһдәсинә даһа бөјүк шәрәфсизлик гојулуб дејә о да дөзмәјиб интиһар едиб. Әсла јох. Бу ҹүр алчагларын бүтүн вары јоху пулдур, вәзифәдир. Пулдан вә вәзифәдән өтрү һәр ҹүр алчаглыға әл атарлар. Бу ҹүр виҹдансыз инсанлар мәһз мәзлумун аһы нәтиҹәсиндә псих олуб өзләрини хәстәханадан ашағы атырлар.

Сиз елә билирсиниз ки, о бириләринин ағлы башындадыр. Әсла јох. Онлар да хәстәдиләр. Хәстә олмасалар бу гәдәр халг сәфаләт ичиндә јашамаға мәһкум олар? Бу гәдәр гази дәли олублар ки, өзләрини јандырырлар? Хејр. Онлары пис вәзијјәтә саланлар вар.

Вахт ҝәләҹәк диҝәр шәрәфсиз инсанлар да вәзифәсиндән асылы олмајараг Раһибин ҝүнүнә дүшәҹәкләр.

Ким билир, бәлкә дә халгын ојанмасы һеч заман мүмкүн олмајаҹаг, амма өлкәдә залымлар бу ҹүр өзләрини мәһв едәҹәкләр. Һәр неҹә олур олсун залымын мәһв олдуғу ҝүн мәзлумун ҝүн ҝөрдүјү ҝүндүр.


1728 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...