Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2023

Фазил Мустафаја "ҝет туллан" командасы

ТВ Мүсават-ын ефириндә јајымланан "Ҹанлы Дебат" верилишинин гонағы милләт вәкили, чашдым е, зилләт вәкили Фазил Мустафа олуб.

Мусават хәбәр верир ки, бир мүддәт әввәл террор һүҹумуна мәруз галараг јараланан Фазил Мустафа әлиллик дәрәҹәси алмаг үчүн мүраҹиәт етдијини билдириб. Депутат гејд едиб ки, һәлә мүраҹиәти барәдә бир јенилик јохдур.

Башга сөзлә десәк арвад ҹинсијјәт органы илә чағрылан Ҝәзәнфәрин фәрсиз оғлуна "ҝет туллан" командасы верилиб.

Әслиндә Гәзәнфәрин фәрсиз оғлунун бәхти онда ҝәтирмәјиб ки, о Азәрбајҹан вәтәндашыдыр. Онун Куртлар Вадиси Пусу киносунда Полад Әләмдар кими машындан дүшүб гачмасы, јағыш кими јаған ҝүлләләрин арасында өзүнү итимәјиб һәјәтә атмасы әмәлли башлы оскарлыгдыр. О да мәнәви атасы Фәтуллаһ Ҝүлән кими Америкада јашасајды чохдан Һолливуд улдузу олмушду. Фазилин терроруна дәфәләрлә вә диггәтлә бахан инсанлар С. Сталонненин Рембо, Арнолдун Терминатор, Н. Шашмазын Куртлар Вадиси филмләринә бахмаға төвбә едәрләр. Бундан башга вуруландан бир һәфтә сонра вурулмасы илә бағлы вердији бир биринә зидд мүсаһибәләриндән өтрү чохдан Нобел мукафаты алмышды. О гәдәр ҝиҹ ҝиҹ ҹызма гаралара роман ады вериб кимләрә Нобел мүкафаты вермәдиләр. Фазилин мүсаһибәсинин јанында онлар туалет кағызы кими галарлар.

Амма јенә дә Гәзынфәрин фәрсиз оғлу үмиддән дүшмәсин. Азәрбајҹанда мүвафиг органлара мүраҹиәт етдији кими Америка сәфирлијинә ҝедиб вурулдуғу анларын видеосуну вә мүсаһибәләрини тәгдим еләсин. Бәлкә Америкаја јоллајарлар вә орда Фазил һагг етдији мүкафатлары алар.

Амма һејиф ки, Азәрбајҹанда јашајыр. Һејиф ки, адамы ајаггабы әскиси кими лазым билиб силиб атыблар.


1578 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...