Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Август 2023

Әрбәин зијарәтинин әзәмәти

Әрбәин билдијимиз кими Имам Һүсејнин (ә) мүбарәк шәһадәтинин 40-ҹы ҝүнүдүр. Илк дәфә Пејғәмбәр (с) сәһабәси Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсари (р.ә) Имам Һүсејнин (ә) шәриф гәбрини әрбәин ҝүнү зијарәт етмишдир.
Əрбәин ҝүнү Имам Һүсејни (ә) зијарәт етмәјин савабы вардыр. Бу өз јериндә. Бу барәдә һәдисләрә мүраҹиәт етмәк јетәрлидир. Амма әрбәинин бундан башга бир сыра иҹтимаи тәрәфләри дә мөвҹуддур.

Билдијимиз кими әсрләрдир Имам Һүсејн (ә) ингилабы унудулмур. Һәр ил гејд едилир. Аллаһа һәмд олсун ки, бүтүн дүнјада шәр гүввәләр бу гәдәр милјонларла вәсаит хәрҹләсәләр дә Ашура ингилабыны унутдура билмирләр. Һәр ил өтән илә нисбәтән даһа чох бу ингилаб јад едилир.

Чүнки һамы билир ки, Ашура Ингилабы арадан ҝетмәкдә олан Ислама руһ верди. Исламы дирилтди. Үммәт һәгиги Ислам илә таныш олду.

Әрбәин зијарәти дә бу мәнада Ашура ҝүнүнү тәравәтли сахлајыр. Ашура ҝүнүнү һәрә өз евиндә, вәтәниндә гејд етсәләр дә артыг әрбәингабағы Имам Һүсејн (ә) ашигләри тәдарүк ҝөрүб Ирагын мүгәддәс Кәрбәла шәһәринә тәрәф - Мәшугун ҝөрүшү үчүн јола чыхырлар.

Буну дүшмән дә чох ҝөзәл анлајыр вә һәр фүрсәтдә Әрбәин зијарәтинин габағыны алмаға чалышыр. Амма Аллаһын изни илә бу мүмкүн олан иш дејил.

Әрбәинә ҝедән неҹә ҝетмәли?

Әрбәинә јола дүшән инсанлар доғрудан да сырадан бир инсанын ҝөрүшүнә ҝетмирләр. Әрбәин үчүн јола чыханлар Исламы арадан апармаг истәјән мәлун вә хәбис әмәвиләрин, бәни үмәјјә нәслинин гаршысында рәшадәтлә дајанан бир шәхсин ҝөрүшүнә ҝедирләр. Елә бир шәхс ки, зүлмүн өнүндә дајанды, зилләтә бојун әјмәди.
Əрбәин зәввары да бүтүн јол боју, һәтта пијада ҝедәркән белә јолларда еһсанлардан јемәк фикриндә олмамалыдыр. Дејиб ҝүләрәк јох, үрәкдә Ханым Зејнәб (с.ә), Ханым Рүгәјја (с.ә) гәмини, дағыны бәсләјәрәк ҝетмәлидир.

Әрбәин зәввары санки Имам Заманла (ә.ф) ҝөрүшүрмүш кими ҝетмәлидир. Санки Имам Заман (ә.ф) зүһур едиб, өзүнә Кәрбәлада гәрарҝаһ дүзәлдиб. Мөминләр Мөвланын ҝөрүшүнә ҝедирләр.

Мөвланын ҝөрүшүнә ҝедән неҹә ҝетмәли?

Төвбә, истиғфар етмәлидир. Мүмкүн гәдәр бојнунда һаггуннас варса ону әда етмәлидир. Аллаһын һаггы бојнунда галыбса мүмкүн гәдәр әда етмәлидир. Һарамлардан чәкинмәли, ваҹибләри јеринә јетирмәли, һәдисләрдә бујурулдуғу кими "арифән биһәггиһи", јәни Имамын (ә) һаггыны, мәгамыны таныјараг мәрифәтлә ҝетмәлидир. Елә олмасын ки, Имам Заман (с.ә) сәнә дејә ки, нијә зүлм өнүндә бојнуну бүкүб дајанырсан? Нијә залыма тәслим олурсан? Нијә мәзлума көмәк етмирсән? Нијә Аллаһын һалалыны һарам едәнләрә гаршы данышмырсан? Нијә әрбәинә ҝүнаһ јүкү илә ҝәлмисән? Нијә әрбәинә төвбә гүслу алмадан ҝәлмисән? Нијә инсанларын һагларыны өзләринә гајтармырсан? Нијә Аллаһын дининә көмәк етмирсән? Нијә Пејғәмбәр (с) сүннәси уғрунда өзүнү, аиләни фәда етмирсән.

Әрәбин зәввары бүтүн бунлары дүшүнмәлидир. Мүтләг дүшүнмәлидир.


5854 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...