Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Август 2023

Әсил Азтв-лик хәбәр

Дејир ки, Алманијада һәр ушаға 10 мин авро вермәк истәјирләр. Әсил Азтв-лик хәбәрдир валлаһ. Сонра да дејирләр ки, Авропа инкишаф едиб мән нә билим нә. Һеч ушаға да пул верәрләр? Дәлисиз, башыныз харабды? Әә ушаг нәди пул нәди?

Нијә Азәрбајҹандан ибрәт алмырсыз. Гәбирә апарасы дејилләр ки, ибрәт алын да Азәрбајҹан һөкумәтиндән. Ушаға бир дәнә конфет вердин, бәсди дә.. Јохса пул? Һејиф дејил Азәрбајҹан? Ушағын нәинки өзүнү, дәдәсини дә бир конфетә алдада билир.

О деј һеч узаға ҝетмә, ҝөтүрәк әсримизин, бир дә ЈАП гәсринин Сијавуш Новрузовуну. Дејирләр ки, ҹәнабын кәшфинә әсасән ушагпулу ушаг олмајан өлкәләрдә верирләр. О өлкәләрдә ки, әһали анҹаг ата - анадан ибарәтдир. Инди дејәҹәксиз ки, әә мәзәләнирсән? Ушаг олмаса әр арвда ата ана демәк олмаз ахы. Һә дә, Сијавуш Новрузов кәшфи будур да. Чәкилмиш әтдән (гијмәдән) котлет дүзәлтмәјә нә вар ки? Ону нәнәм дә баҹарыр. Һүнәр оду ки, котлетдән молотоф дүзәлдәсән. Бу да Сијавуш ихтирасыдыр.

Һә, демәли Азтв арада бәрәдә Авропаны јыхыб сүрүјүр ки, Авропа пис ҝүндәдир, еләдир беләдир. Азәрбајҹан исә ҝүллүк ҝүлүстанлыгдыр. Аләмди Азтв. Арвад палтары ҝејинмәкдән "матышкалашан" Рафаел вә Ҹошгунун ҝиҹ ҝиҹ консертләринә пул вериб ҝедиб өн ҹәрҝәләрдә отуран адамлара тәәҹҹүб едирәм. Ҝүл кими Азтв вар. Отур евиндә бир стәкан чај, бир әдәд дә булка бах өзүн үчүн Азтв-ә дә. Нәјә лазымдыр консерт - монсерт. Јох иллаһ да кабаб јемәк истәјирсәнсә Меһман Һүсејновун дәдәси илә әлагә сахлајыб макарон кабабынын биширилмә гајдасыны өјрәдин. Дувар абоју јемәкдән јахшыды ки.

Јәгин хәбәр һәлә Азтв-нин гулағын дәјмәјиб. Јохса бир игтисадчы, бир депутат, бир дә ГМИ-нин һеч јердә дәрс охумајан, үзүндән әрәбҹә ибтидаи ҹүмләни һыггана һыггана да охумағы баҹармајан "газиләриндән" бирини дәвәт едиб пулун ушаг үчүн олан зијанарындан вә потенсиал тәһлүкәсиндән данышарды. Һә валлаһ.


1644 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...