Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Август 2023

Хачатурјан вә Һаҹы Тале

Хәбәрдә дејилир ки, Бејнәлхалг Гырмызы Хач Комитәси Лачын сәрһәд-кечид мәнтәгәсиндә сахланылан Вагиф Хачатурјана баш чәкибләр. Хачатурјанын гызынын сөзләринә ҝөрә, Вагиф Хачатурјан БГХК нүмајәндәләри васитәсилә аиләсинә мәктуб ҝөндәриб. Мәктубда Хачатурјан өзүнү јахшы һисс етдијини вә мүалиҹә үчүн дәрман гәбул етдијини билдириб.

Дејирәм чох гәрибәдир. Һалбуки Азәрбајҹан Баш Прокурорлуғу онун әлә кечирилмәси хәбәрини белә вермишди: "Мешәли сојгырымы һадисәләри илә бағлы бејнәлхалг ахтарышда олан шәхсләрдән бири сахланылыб." Бу һејвандан ашағы мәхлуг 1991-ҹи ил декабрын 21-дә ермәни миллијјәтиндән олан диҝәр шәхсләрлә бирҝә Мешәли кәндиндә јашамыш азәрбајҹанлылардан 25 нәфәри өлдүрүб, 14 нәфәрә хәсарәт јетириб, 358 нәфәр азәрбајҹанлыны исә гануни јашадыглары јерләрдән дидәрҝин салыб. Һәмчинин, габагҹадан әлбир олдуғу шәхсләрлә дөвләтә вә кәнд сакинләринә 5 милјон 496 мин 900 манат мәбләғиндә мадди зијан вуруб.

Инди бир дә гыса олараг Һаҹы Таленин нә етдикләринә бахын. Азәрбајҹанда университет охујуб, даһа сонра дини тәһсил алмаг үчүн Иранда тәһсил алыб. Ондан сонра да һамыја мәлумдур. Өлкәдә һиҹаб гадағалары илә бағлы етираз едиб. Дәфәләрлә һәбс едилиб.

Һаҹы дәрс охумаг, ислами маарифи ҹәмијјәтдә јајмаг үчүн әлләшиб вурушуб. Амма зиндандадыр. Һеч дә раһат дејил. Бирҹә дәфә елә мүалиҹә ҝөрмәјиб ки, Азәрбајҹан дөвләтинә тәшәккүр еләсин. Амма алчаг мәхлуг, һејвандан ашағы Хачатурјан исә өзүнү јахшы һисс едир, дәрман гәбул едир, дөвләтә она јахшы бахдығы үчүн тәшәккүр едир.
Нијә?
Чүнки артыг ермәниләрлә бизи дост ҝөстәрмәјә чалышырлар. Елә тәсәввүр јарадырлар ки, санки дүшмәнимиз Ирандыр, Иранда охујанлардыр.

Хачатурјан дәрман гәбул едир, амма Иран аҝенти, наркотик маддә сатмагда иттиһам олунан нә гәдәр руһани, диндарлар вар ки, хәстәханада дәрманларыны белә она вермирләр. Ҝөз ҝөрә ҝөрә адам өлүр, амма Хачатурјан гәдәр Азәрбајҹан һакимијјәти она дәјәр вермир. Чүнки ермәнидән ашағы һесаб едилир. Артыг Ирана салам верән һәр кәс илә бу ҹүр мүамилә едилир. Гәрибәси дә будур ки, бу тенденсијанын нә вахта гәдәр белә сүрәҹәји билинмир. Аллаһ билир. Амма тарих јазмаг үчүн Аллаһ иши инсанларын өһдәсинә бурахыр. Инсанлар һәрәкәт етмәлидир ки, Аллаһ бәрәкәт версин.


1726 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...