Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијул 2023

Исвечдә Гуран тәһгиринә Азәрбајҹанда етираз

Јәгин ки, Исвечдә Гуранын ики шәрәфсиз мәхлуг тәрәфиндән тәһгир едилмәсини билирсиниз. Башга вахт инсан һагларындан, толерантлыгдан данышан бу ҹәмијјәтләр бу һөрмәтсизлијин гаршысында ҹидди иш ҝөрмүрләр. Исвеч һөкүмәти һәлә ки, бу барәдә ҹидди аддым атыб шәрәфсиз мәхлуглары ҹәзаландырмајыб. Ола биләр сабаһ һансыса мүсәлман чыхыб һәмин шәрәфсизләри вуруб мундар еләсин, амма дөвләт ачыг ашкар бу ҹүр һалларын габағыны алмалыдыр. Һансыса мүсәлман өлкәсиндә диҝәр динләрин мүгәддәсләри тәһгир едилсәјди инди чохдан сәсләрини башларына атмышдылар.

Бундан габаг бу кими һалларда етираз едән инсанлар арасында бизим азәрбајҹанлылар да оларды. Неҹә ки, Иранда, Түркијәдә вә диҝәр мүсәлман өлкәләриндә етираз аксијалары тәшкил едилирди, Азәрбајҹан да бундан дала галмырды. Индиләрдә исә өлкә инанҹлысынын ҝөзүнүн одуну алмаға чалышырлар ки, дин адына, даһа дәгиг шиәлик адына өлкәдә һеч бир әсәр әламәт галмасын.

Дөвләт сәвијјәсиндә етираз десән, Исвечдә дејәҹәкләр ки, Азәрбајҹанын өзүндә Гуран әһли һәбсханаларда мәһв едилир. Нә һагла, һансы үзлә Азәрбајҹан һөкүмәти етираз етсин?

Инсанлардан истәсәниз дә вәзијјәт гәрибәдир. Диндарлар етираз едәндә Ирана бағлајыб Иран аҝенти ады гојурлар. Адам дини шүарлар дилә ҝәтирмәјә чәкинир. Гејри диндарларын да башыны Бајрам нурсуз, Заур шүурсуз кими инсанларын ҝиҹ ҝиҹ програмлары илә о гәдәр гатыблар ки, адамлар динлә марагланмыр.

Ишин мараглы тәрәфи дә будур ки, шиә диндарларындан әлавә өлкәдә әһли сүннә мүсәлманлары вә сәләфиләр мөвҹуддур. Сәләфи-вәһһаби террорчу-тәкфирчи груплары башга вахт өзләринә мүсәлман дејирләр, амма бу һадисәләрдән өтрү дилләри гарынларындадыр. Сәсләри нәдәнсә чыхмыр. Шиәләрин бир сыра һагсызлыгдан өтрү етираз етмәләри вә һәбс едилмәләри вәһһаби тәкфирчи групларына ләззәт едирди. Нә гәдәр шиә руһаниси тутулса о гәдәр онлар үчүн јахшы иди ки, шиәлик аз тәблиғ олунаҹаг. Өзләри дә Језид төрәмәләри олдуглары үчүн залым һакимә гаршы хүруҹ едиб етираз етмәји ҝүнаһ һесаб едирләр. Амма Аллаһ башларына елә гапаз чәкиб ки, бәдбәхтләр һәтта бүтүн мүсәлманларын ортаг дәјәри олан Гуранын тәһгир едилмәсинә белә етираз едә билмирләр. Чүнки бунларын дәдәси Мүавијәдир. Гуранлары низәләрә тахыб тәһгир едән ләнәтлик Мүавијә. Амма мүтләг шәкилдә бу вәзијјәтә етираз едилмәлидир. Бу һагсызлыг мәһкум едилмәлидир.


1821 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...