Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Апрел 2023

Зинданда дини тәблиғат

Азәрбајҹанда Иранла Азәрбајҹан һакимијјәтинин арасы дәјдији үчүн јаман һәбсләр башлајыб. Тез тез кимләринсә евинә ҝириб һәбс едирләр, адыны Иран аҝенти гојурлар. Бунунла да Ирана аҹыг вермәјә чалышырлар. Ҝөрүн дүнјаја бу ҹүр шәрәфсиз вә шәхсијјәтсиз һакимијјәт ҝәлибми?

Биз елә әввәл ҝүндән демишдик ки, јусифләр елә Һәзрәти Јусиф әлејһиссалам кими зинданда да Аллаһын дининин тәблиғи илә мәшғул олаҹаглар. Азадлыгда неҹә дини тәблиғ едирдиләрсә зинданда да дини тәблиғ едәҹәкләр. Артыг бу мәсәләдән сионист нөкәрләри дә хәбәрдардыр.

Сионист нөкәри Заур Гәрибоғлу верилишиндә мүвафиг органлара мүраҹиәт едиб ки, бәс зинданда јусифләри раһат сахламасынлар. Нијә? Чүнки онлар зинданда хаменеичиликлә мәшғул олурлар.

Ҝөрүн дүшмән нә гәдәр шәрәфсиздир. Дејә бимир ки, о пак инсанлар зиданда ҹамаата диндән данышаҹаглар. Ахы һамы билир ки, зиндандакылар ҹинајәткар олурлар, дини сөһбәтләр исә инсанлары Аллаһа чағыран сөһбәтләрдир. Һәрчәнд Азәрбајҹанда артыг зиндан ҹинајәткарларын јох пак инсанларын да јеринә чеврилиб. Һәгиги наркоманлар чөлдә ҝәзирләр, онлары наркотикдән чәкиндирәнләр исә наркоман адыјла һәбс едилирләр. Әлгәрәз. Бу шәрәфсиз, шәхсијјәтсиз, шәхсијјәтини беш гәпик сионист јалына сатан Заур билир ки, десә ки, зиданда оланлара руһаниләр диндән данышаҹаг, белә олан һалда руһаниләрә инсанларын гәлбләриндә рәғбәт јаранаҹаг. Буна ҝөрә дә дејир ки, руһаниләр ҝедиб зинданда Хаменеи ағаны тәблиғ едирләр.

Заур Гәрибоғлу јадында сахласын. Биз өлү сиз дири, бу шәрәфсиз алчағы бир ҝүн өзү кими алчаг олан Ата Абдуллајевин агибәти ҝөзләјир. Елә бу режимин әлијлә бир зибилә дүшәҹәк ки, сионист дәдәләри дә көмәјинә ҝәлә билмәјәҹәк.

Аллаһдан арзу едирик ки, мүбарәк Рамазан ајынын хатиринә залымлары јер үзүндән силсин, мәзлумлара көмәк олсун.
Амин!


1700 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...