Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Март 2023

Исраилдә вә Исраилин Азәрбајҹанда олан итләри

Исраилдә артыг сәккизинҹи һәфтәдир ки, етиразлар битиб түкәнмәк билмир. Неҹә дејәрләр ит јијәсини танымыр. Күтләви шәкилдә халг етиразлары баш галдырыб. Һәтта гондарма баш назир Нетанјаһунун арвады ҝөзәллик салонунда оланда фотосуну чәкиб пајлашыб билдирибләр ки, Теләвивдәдиләр. Даһа сонра үсјанчылар һәмин јери мүһасирәјә алыблар. Шәхси ҹанҝүдәнләр бир иш ҝөрә билмәјиб әлавә гүввәләр чағырыблар.

Јүз миндән чох адамын гатылдығы етираз аксијаларында сөјләдијимиз кими ит јијәсини танымыр. Амма сионист режимин Азәрбајҹандакы итләри өз јијәләрини јахшы таныдығы үчүн бирҹә дәнә дә олсун хәбәр вермирләр. Ахар сајты, Мүсават гәзети, Гәзәнфәроғлу, Бајоғлу, Заур Гәрибоғли вә нә гәдәр Ирана һүрән итләр варса һамысынын дили ҝириб гарнына. Иранда 10 дәнә зибилгабы јандыранда фаһишә арвадлар кими сәсләрини башларына атан Исраил күчүкләри өз саһибләринин әлејһинә һүрмүрләр.

Азәрбајҹан да гәрибә өлкәдије валла. Отуруб дуруб дејирләр ки, нијә сионист режимдә олан етиразлардан данышмырсыныз. Неҹә данышсынлар? Бунлара сионист режим анҹаг Иран әлејһинә һүрмәји тапшырыб.

Иранла Азәрбајҹанын арасыны вурмаг истәјән ики өлкәнин өз башына проблемләр ҝәлди. Түркијәдә зәлзәләдән хејли сајда зәрәр чәкди. Сионист режим дә 8-ҹи һәфтәдир ки, етиразлар илә үзләшиб.

Азәрбајҹан халгы ајыг сајыг олмалыдыр. Сионист режимин, сионист режимин нөкәри олан Илһам Әлијевин ҝүдазына ҝетмәмәлидир.

Әлбәттә Азәрбајҹанда да бәлалар үз вермәјә башлајыб. Артыг Иранла мүһарибәјә еһтијаҹ галмајыб. Чүнки Ермәнистанла мүһарибә ишартылары јенә ҝөрүнүр. Дүздүр биз һеч бир өлкәдә мүһарибәнин олмасыны истәмирик. Јашадығымыз Азәрбајҹанда һеч истәмирик. Иранда, диҝәр мүсәлман өлкәләриндә һеч истәмирик. Амма ҝәрәк халг да ајыг сајыг олсун.

Мүһарибә Ермәнистанла, ја да Иран илә олсајды затән јетим јесир балалары мүһарибәјә ҝедәҹәкләр.

Одур ки, халг бир олуб алчаг һакимијјәтә һагг етдији дәрси вермәлидир.

Сонда ону да дејим ки, Иран вә Азәрбајҹан мүсәлманларыны гырмаг истәјән Азәрбајҹан һакимијјәтинин ики досту олан Әрдоған вә Нетанјаһунун һазырда башлары дәрддә олса да һәр ики өлкәјә күчүклүк едән Азәрбајҹан медиасы ҝүндәми дәјишмәк үчүн Азәрбајҹанда нә баш верирсә Иран изи ахтармаға чалышырлар. Супермаркетә силаһлы адам ҝириб террор едир дејирләр ки, Иран едиб. Ермәниләр тәхрибат едиб әсҝәрләримизи өлдүрүрләр биздә дејирләр ки, Иран едиб. Адамларын чарәси олса евдә ушаглары сөзләринә бахмаслар утанмасалар дејәрләр ки, бу ушаглар да Ирандандыр. Тәмиз шәрәфләрини, виҹданларыны, шәхсијјәтләрини итириб алчаг вә дәјәрсиз бир мәхлуга чеврилибләр. Бир сөзлә десәк Исраилин күчүјү ролуну ојанырлар. Әлбәттә итә һагсызлыг едирик.


6550 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...