Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Феврал 2023

Тәки Түркијә "сағ" олсун

Азәрбајҹанда нә гәдәр инсанын долана билмәдијини, газиләрин өзләрини јандырдыгларыны, вәзијјәтин ҝүндән ҝүнә пис олдуғуну, баһачылығын баш алыб ҝетдијини билдикләри һалда бир чох азәрбајҹанлы өзүнүн аҹындан өлән азәрбајҹанлысыны өлүмә тәрк едиб Түркијәјә јардым етмәк үчүн гачды.

Доғрудан да бу ҹүр инсанлара Аллаһдан ағыл, инсаф истәмәмәк әлдә дејил.

Һәтта дејиләнә ҝөрә мүәллимләрин вә сүпүрҝәчиләрин маашларындан кәсиб инсанлыг ады алтында Түркијәјә јоллајыблар. Бунун мүгабилиндә кимсә сорушса ки, 55 гази өзүнү јандыранда Әрдоған вә Түркијә һакимијјәти нә гәләт етмишди, инсаны әдәли дәдәли өлкәдән сүрҝүн едәрләр. Адына да ермәнипәрәст дејәрдиләр. Азәрбајҹан халгы узун илләрдир Әлијевләр аиләсинин әлиндә Чин ишҝәнҹәси ҝөрүр. Әрдоған шәрәфсизи нә заман алчаг Азәрбајҹан һакимијјәтинин гулағыны бир дәфә буруб халга нијә әзијјәт едирсән дејиб?

Әрдоғанын Гарабағы ҝери алмагда көмәклији дә Гарабағда ширкәтләрини ачмасыдыр. Елә дә олду.
Һеч Түркијә халгынын да бир дәфә Әрдоғана нијә алчаг, шәрәфсиз Азәрбајҹан һакимијјәтинин тәрәфини сахлајырсан демәсини ҝөрмәдик.

Бизим өлкәдә исә Әрдоғана, Түркијә һакимијјәтинә, Түркијәнин өзүнә гурбан олмаға дүнәндән һазыр оланлар вар. Бунун тәмәли дә мүстәгиллик дөврүндә Әбүлфәз Елчибәјин тәрәфиндән гојулуб. Елчибәј дејәрди ки, әсас одур ки, Түркијәјә һеч нә олмасын. Јәни, Азәрбајҹан дағылса да олар, парчаланса да, мәһвә мәһкум олса да. Адам өзүнү мүстәгил дөвләтин президенти кими Түркијә Ҹүмһуријјәтинин президентинин бир кәнддә валиси кими һисс едирди. Әсас одур ки, Түркијә сағ олсун. Әслиндә биздә зәлзәдән сонра Түркијәнин башы сағ олсун дејәнләр бүтөвлүкдә Түркијә сағ олсун демәк истәјирдиләр.

Амма бир дә Ирана бахырыг. Иран Ислам Республикасынын баниси Имам Хомејни аға бујурарды ки, билсәк ки, Ислам үчүн фајдасы вар Ирана од вуруб јандырарыг.


1531 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...