Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Феврал 2023

Түркијәдәки зәлзәләни Иран төрәдиб

Түркијәнин нечә ҝүндүр ки, мүхтәлиф шәһәрләриндә зәлзәләләр баш вериб. Инсанлар дағынтылар алтында галыб. Һәр ҝүн дә өләнләрин, јаралыларын сајы дурмадан артыр. Мүхтәлиф өлкәләрдән Түркијәјә јардымлар едилир. Аллаһдан өләнләрә рәһмәт диләјир, јаралыларын шифа тапмасыны арзу едирик.

Түркијә бу һадисә илә үзләшәр үзләшмәз дөвләт елан верди ки, бизә јардым един. Шәрдоған ачыг ашкар дејә билмәсә дә үстүөртүлү деди ки, гәләт едиб Ирана һүҹум етмәк үчүн Азәрбајҹаны тыркаламышам. Шәр доғмаг истәдим, өз башыма шәр ҝәлди. Инди дә зәһмәт олмаса көмәк един.

Илк көмәјә ҝәләнләр дә Иран вә Русија олду. Аллаһын ишинә, иранлыларын кишилијинә бахын ки, һамы Иранда Әрдоғанын шәр доған бир инсан олдуғуну билдији һалда јенә дә Түркијәјә јардым етдиләр.

Бу арада Азәрбајҹан телеканализасијаларынын бириндә сионист режимин нөкәри олан бир апарыҹы гадын ҝүја Ирандан сәһв тутур. Дејир ки, Түркијәјә Иран президенти Ибраһим Рәиси ҝеҹ зәнҝ вуруб башсағлығы вериб. Башга бир хәстә сионист режимин нөкәри дејир ки, Иран бизим сојдашларымыза јардым етмәк әвәзинә Суријаја јардым едир. Мәгсәди дә Хојда јашајанларды. Чүнки һәмин ҝүн Иранын Хој шәһәриндә дә зәлзәлә олду.

Дејирәм ҝөр бу сионист режимин нөкәри олан инсанлар нә гәдәр шәхсијјәтсиз, мәнлијини итирмиш, һәјасыз мәхлугларды ки, бу ҹүр вәзијјәтдә белә Ирана һүрмәји унутмурлар. Әлбәттә унуда билмәзләр. Чүнки Иранын Түркијәнин имдадына ҝетмәси сионист Исраил режиминин натаһатлығына сәбәб олуб. Истәр-истәмәз ики өлкәнин јахынлашмасына сәбәб олаҹаг амилдир. Она ҝөрә дә сионист режим Азәрбајҹанда олан тулаларына әмр вериб ки, вар гүввә илә Иран әлејһинә һүрүн. Һәтта мүмкүн олса дејин ки, Түркијәдәки зәлзәләни Иран төрәдиб. Бунлар да халгын бир чохунун садәлөһвлүјүндән истифадә едиб вар гүввә илә Иран әлејһинә һүрүрләр.

Амма Аллаһын планы тамам башгадыр. Аллаһ сионист режимин планларыны алт үст едәҹәк. Мүсәлман өлкәләри јенә әввәлки кими гардаш, дост өлкә олаҹаглар. Әлбәттә ки, халглар да бир ирадә ортаја гојмалыдыр. Чүнки Гуран мәнтиги будур ки, халглар өзүндә оланы дәјишмәјинҹә Аллаһ онларын вәзијјәтини дәјишмәз.


1659 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...