Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2023

Иран сағ олсун ки...

Азәрбајҹан һакимијјәти дүшүклүјүнү давам етдирир. Өлкәдә әхлагсызлыг баш алыб ҝедир. Ишсизлик, касыбчылыг түғјан едир. Һиҹаб гадағалары мөвҹуддур. Һиҹаблы ханымлар һиҹаблы шәкиллә паспорт ала билмирләр. Диндарлар, руһаниләр һәбсдәдир. Тәзәликҹә нә гәдәр руһани вә диндар аҝент, наркоман ады илә һәбс едилиб. Өлкә телеканализасијасы бүтүн ҝүнү әхлагсызлыг нүмајиш етдирир. Шәраб сатышы, наркотика сатышы һәр ҝүн фәалијјәтдәдир. Назирләр халгы талајырлар. Рүшвәтхорлуг боғаза гәдәр. Халгын һаггы гәсб едилир. Газиләр өзләрини јандырыр, интиһар едирләр. Өлкә сионист режимин әсарәти алтындадыр. Бүтүн бунлара бахмајараг һакимијјәт өзүнү һәгиги Ислам һамиси кими ҝөстәрмәјә чалышыр.

Белә ки, Иҹтимаи тв ҝөстәрир ки, Һејдәр мәсҹидинин ахунд мүавини чыхыб Худафәрин көрпүсүндә мүгәддәс Гурани-Кәримин Фәтһ сүрәсини охујур. Итв дә бир анлыг канализасија олдуғуну унудуб Гуран гираәтини ефирә верир. Худафәрин көрпүсү вә Фәтһ сүрәсини охумалары тәсадүфи дејил. Истәјирләр Ирана десинләр ки, биз сәни фәтһ едәҹәјик. Сәһв етмирәмсә бу сурәни Әрдоған да бир заманлар Сурија фәтһи үчүн охујурду. Амма Әрдоған унутмушду ки, нә чох Гуран охујан вар ки, Гуран онларын боғазларындан ашағы кечмир. Неҹә ки, Әрдоғанын Суријанын фәтһи хәјалы да хәјалдан о тәрәфә бир шеј олмады.

Һәмин Әрдоған ки, өлкәдә бүтүн әхлагсызлыға, шәрәфсизлијә һә дејиб.

Һәм Әрдоған, һәм дә Азәрбајҹан һакимијјәти анламыр ки, Гуран бунлара гәним олаҹаг. Һәмин Гуранын "оналар тәдбир төкдүләр, Аллаһ да тәдбир төкдү, Аллаһ тәдбир төкәнләрин ән хејирлисидир" ајәсини унудурлар.

Һәмчинин, Пејғәмбәрин (с) "нә чох Гуран охујан вар ки, Гуран она ләнәт охујур" һәдисини унудублар. Јох сән дур Аллаһын һалалларыны, ваҹибләрини һарам елә, мүсәлман гырғыны башлат, сионист исраилә тулалыг елә, руһаниләри һәбс елә, шәрлә, ҹибләринә наркотик ат, сонра да фәтһдән даныш.

Бу ҹүр виҹдансызларын етдији Сиффејн дөјүшүндә Әмр Ас ләнәтлијин етдијинин ејнидир. Имам Әли (ә) ҝөзәл бујурмушду ки, (бу) һагг кәлмәсидир, амма онунла батил истәјирләр.

Әслиндә, Ираны Азәрбајҹан һакимијјәти зијанлы һесаб едир. Амма сионист нөкәри олан һакимијјәт билмәлидир ки, Иран әслиндә Азәрбајҹан үчүн чох фајдалыдыр. Белә ки, өмрүндә нәинки бир дәфә Гуран јадына дүшмәјән, әксинә Гуранла, Гуран әһли илә савашан, Гуран һафизләрини, гариләрини инҹидән бир һакимијјәт Иранла арасы дәјиб дејә телеканализсија кими ад чыхармыш ефириндә Гуран охутдурур. Јахшы ки, Иранла ара бир араныз дәјир, дуруб Гуран охутдурурсуз. Гуран исә сизин кими алчаглара гәним олаҹаг. Она ҝөрә ки, Гуран әһлини зинданлара долдурур, Гурандан өз мәнфәәтиниз үчүн истифадә едирсиз. Бүтүн ҝүнү сиз дејилсиз ки, Иранын диндән өз мәгсәдләри үчүн истифадә етдијини дејирсиз. Инди дуруб диндән, Гурандан өз мәгсәдләриниз үчүн истифадә едирсиз.

Унутмајын ки, сизин охудугларыныз кағыз үзәриндә мүрәккәбдән башга бир шеј дејил!


1331 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...