Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Феврал 2023

Позғун арвад һај-күјү

Теһранда баш верән һадисә илә бағлы

Теһранда јерләшән Азәрбајҹан сәфирлијиндә баш верән һадисәјә һансы тәрәфдән бахсаныз ҝөрәрсиз ки, Азәрбајҹанын позғун арвад кими һајһәшир салан һакимијјәтинин санки бүтүн ишләри дүзүб гошмасы илк ағла ҝәлән ишдир. Иран һакимијјәтинин бу ишдә әлинин олмадығы ҝүн кими ајдындыр. Она ҝөрә ки, бу дәгигә Азәрбајҹан һакимијјәти вә онун ағалары олан сионист Исраил режими, Түркијә, АБШ бир бәһанә ҝәзир ки, Ираны ҝүнаһкар чыхартсын. Һәтта Азәрбајҹанын сионист ити олан медиасы да дөрд ҝөзлә отуруб ҝөзләјир ки, Иранда һансыса журналист Азәрбајҹанын адынын бир һәрфини сәһв десин, бунлар да башласынлар ит кими һүрүшмәјә.
Белә бир критик вәзијјәтдә Иранын нәјинә лазымдыр ки, белә бир иш ҝөрсүн.

Икинҹиси, әҝәр Иран Азәрбајҹан вәтәндашларына зијан вермәк истәјирсә бу гәдәр Азәрбајҹан вәтәндашы олан тәләбәләр Иранда тәһсил алырлар бәс нијә онларла Иранын иши јохдур. Үчүнҹүсү, нијә Иранын Теһранда јерләшән сәфирлијинә һүҹум едилир, амма Тәбриздәки сәфирлијә һеч нә олмур? Әҝәр сәфирлик бағланырса нијә фарс шәһәриндәки сәфирлик бағланыр, амма түркләрин јашадығы Тәбриздәки сәфирлик фәалијјәтини давам етдирир. Дөрдүнҹү нә үчүн һадисә баш верәр вермәз позғун арвадлар кими Азәрбајҹан һакимијјәти вә сионист ити олан Азәрбајҹан медиасы тәләм тәләсик ора бура шикајәт едир, һадисәни террор адландырыр, сәфирлији тәхлијә едир. Бешинҹиси, нәјә ҝөрә һадисә баш верәр вермәз сионист инҝилис ит - гурд сәфирликләри Азәрбајҹан илә о саат әлагә сахлајырлар? Алтынҹысы ади Азәрбајҹан вәтәндашынын үзүнә ачылмајан сәфирлик гапысы неҹә олур ки, әли силаһлы бир инсан үчүн ачыгдыр. Санки отуруб онун ҝәлмәсини ҝөзләјирләр? Бу суаллары артырмаг имканымыз вар.
İнди бүтүн дүнјада һамыја мәлум олур ки, Иран тәрәфи һәр дәфә Азәрбајҹан һакимијјәти илә еһтијатлы давранмагда һаглы олуб. Ҝөрүнүр итлә достлуг етмәк аталар сөзү иранлыларда да вар.

Бүтүн мүсәлман өлкәләри арасында Азәрбајҹан һазырда хаин вә сионист нөкәри бир һакимијјәт кими таныныр. Бүтүн мүсәлман өлкәләри сионист режимә нифрәт етдији, мүгавимәт ҹәбһәсини мүдафиә едиб дәстәкләдији һалда Азәрбајҹан һакимијјәти сионист нөкәри олмаға гәрарлыдыр.

Инди дүшүнүн ки, бүтүн дүнјада, ән азындан Иранла һәмсәрһәд олан һеч бир өлкәдән сионистләр Ирана һүҹум едә билмирләр. Һеч бир дөвләт өз халгынын гырылмасына разы дејил. Һеч бир өлкә Иран кими нәһәнҝ бир дөвләтлә үз ҝөз олмаг истәмир. Бирҹә Азәрбајҹан һакимијјәти дүшүк кими орталыға өзүнү атыб сионист әлалтысы олмаға, халгы гырғына вермәјә дүнәндән разыдыр.

Әлбәттә халга зәррә гәдәр һөрмәт гојмајан, мәгсәди халгын сәрвәтини оғурлајыб өзүнә мүлкләр алан бир һакимијјәт бу халгын өлкәсини дә өзүнү пис вәзијјәтдә гојдуғу кими хараба гојмаға, Украјнанын вәзијјәтинә салмаға чалышыр. Халг да буну ҝөзәл билир, садәҹә сәсини чыхараны ермәни - фарс аҝенти дамғасы илә гаралајырлар. Аллаһ көмәјимиз олсун.


641 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...