Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Јанвар 2023

Акиф Човдаровдан ким нијә горхур?

Азәрбајҹанда узун илләрдир диктатура һөкм сүрүр. Диктатуранын һаким кәсилдији өлкәдә һеч нә азад олмадығы кими мәһкәмә системи дә азад дејил. Бүтүн һакимијјәтләр Азәрбајҹанда азад дејил. Мәсәлән, депутатхананын нә һәддинә галыб ки, өлкәдә халгын леһинә бир иш ҝөрсүн? Ити гован кими бүтүн депутатлары говарлар. Вә јахуд да иҹра һакимијјәти башчылары нә карәдир ки, халгын хејринә бир иш ҝөрсүнләр. Онлары да ити гован кими говарлар. Еләҹә дә мәһкәмә һакимијјәти бу ҹүрдүр. Азәрбајҹанда мәһкәмәләрин үз гарасы олдуғу бир даһа мејдана чыхды. Демәли, ҹинајәткар үнванында тутдуглары МТН ҝенералы Акиф Човдаровун 30 милјон пулу мәһкәмә гәрары илә өзүнә гајтарылды. Дүздүр бу адам ҹинајәткарын өндә ҝедәнләриндән иди. Амма халга ҝөрә бу адамы тутмамышдылар. Акиф Човдаров мәмурлары да сојурду. Мисал үчүн метро Тағы өзү етираф едиб ки, нечә иллик маашымы (јаланса) Акиф тутуб мәндән алыб. Һамысы шантаж јолларла. Нә Тағы Акифә вердији пулу, нә дә сифаришли мәһкәмәнин Акифә гајтардығы пуллары онлар алын тәри илә газанмајыблар. Ондан бундан оғурладыглары пуллардыр. Кимсә вахтында јахшы демишди ки, мәмурлар халгын пулу илә арвадларына палтар алырлар.

Акиф дә о заманлар халга зијан вурдуғу үчүн тутулмамышды. Садәҹә инәк кими сағылдыгдан сонра артыг она еһтијаҹ галмамышды. Башгаларыны ҝәтирирдиләр ки, онлары да бир аз соја билсинләр. Инди дә Акиф Човдарова гајтарылан пуллар о, бу пуллары һагг етдији үчүн она гајтарылмајыб. Чүнки сөһбәт һагг етмәкдән ҝетсәјди наһагдан зинданда чүрүдүлән, шәрләнән инсанлар бурахыларды. Сифаришли мәһкәмә онлары бурахмаг әвәзинә илләрдир зинданда сахлајыр. Бәс сөһбәт нәјин сөһбәтидир? Бәли, сөһбәт ондан ҝедир ки, өзүнә архаланан, халгын башыны дәмир јумругла әзән алчаг һакимијјәт Акиф Човдаровун әлиндә олан материаллардан горхдуғу үчүн она пулуну гајтарыб. Ондан башга МТН назири Елдар Маһмудов да азадлыгдадыр. Ҹинајәткар тутулмаг әвәзинә азадлыгда кеф едир. Нијә тутулмур? Чүнки әлиндә һакимијјәтә мәхсус олан видео материаллар мөвҹуддур. Халгын башында дәмир јумруг партладан алчаг һакимијјәт ҝөрүнүр Акиф вә Елдар ҹүтлүјүндән нәји вар горхур. Доғрусу будур ки, һакимијјәт рәзил олдуғу гәдәр рәзил олуб. Амма ҝөрүнүр һәлә ачылмајан чох сирләр вар. Ҝүн ҝәләр онлар да ачылар.


1454 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...