Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2022

АБШ-ын вә бир демократын сону

Бир вахтлар Саакашвили дејәндә ағыла Ҝүрҹүстанын ағ ҝүнә чыхмасы, рүшвәтдән гуртулмасы, демократијаја говушмасы ҝәлирди. Тәбии ки, бир дә Американын Русијанын бурнунун дибиндә өз һакимијјәтини гурмасы һеч ким үчүн сирр дејилди. Беләликлә дә Русија гәзәбләнмишди.

Саакашвилинин вахтында Русија илә Ҝүрҹүстан арасында мүһарибә башлады. АБШ тәрәфиндән дәстәкләнән, гызылҝүл ингилабы илә һакимијјәтә ҝәлән Саакашвили Ҝүрҹүстан - Русија мүһарибәсиндә дә АБШ тәрәфиндән дәстәкләнди.

Саакашвили президент мүддәтинин битмәсинә јахын бир дөврдә демократија ҝәтирдији Ҝүрҹүстан халгы тәрәфиндән сонрадан пис мүамилә ҝөрдү. Бир олигархын Ҝүрҹүстанда баш назир олмасы вәзијјәти там олараг Саакашвилинин әлејһинә чевирди. Даһа сонра демократ Украјнаја ҝедиб орада Одесса губернатору вәзифәсинә тәјин едилди. Сонда исә Ҝүрҹүстана гајытды. Һазырда хәстәханада нәзарәт алтындадыр. Дејиләнә ҝөрә адамы ијнә дәрман васитәси илә мәһв едирләр. Нә халг, нә дә АБШ бир гәләт едә билмир. Анҹаг сәссиз дајаныб мүшаһидә едир. Она ҝөрә ки, Русија әлејһинә Саакашвилидән истифадә едиб истифадә мүддәти битәндән сонра АБШ ону бошлајыб. Индиләрдә Русија әлејһинә икинҹи Саакашвили олан Зеленски илә мәшғул олур.
Зеленскинин дә вахты битәндә ону да туллајыб јеринә башгасыны ҝәтирәҹәкләр.

Әлбәттә Саакашвили дә илк дејил иди. О да икинҹи Сәддам һесаб едилә биләр. Чүнки Сәддам да АБШ нөкәри олан бир инсан иди. АБШ ондан да Иран әлејһинә истифадә етди. Сәддам да икинҹи Пәһләви сајылырды. Беләликлә дә АБШ бир - бир сијасәтчиләрин ахырына чыхыр, онларын истифадә мүддәти баша чатан кими тарихә ҝөмүр.

Бөјүк шејтандан гуртулманын чарәси будур ки, онун үчүн лајиг олдуғу бир сон арзуламаг вә арзу илә кифајәтләнмәјиб бу сону һазырламаг лазымдыр. Амма бу, бир чох мүсәлман өлкәләринин башчыларынын хәјанәти вә Авропа дөвләтләринин Америкадан горхмасы нәтиҹәсиндә ҝеҹикдикҹә ҝеҹикир.
Амма бөјүк шејтанын башыны ҝеҹ тез әзмәк лазымдыр.


671 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...