Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Декабр 2022

Гушбоған хала вә газиөлдүрәнләр

Ҹәмијјәт олараг чох тәнәззүлә уғрамышыг. Һәгигәтән дә өлкәдә биабырчылыгдыр.

Јәгин ки, гушбоған ләгәбли халанын видеоларына бахдыныз. Биринҹи видеода ҝүја 44 ҝүнлүк Гарабағ мүһарибәсинә ҝөрә 44 дәнә сүлһ рәмзи олан ҝөјәрчин һаваја бурахырдылар. Гушбоған хала әлиндә Аллаһын һејваныны о гәдәр сыхды ки, јазығын пыртданағы чыхды. Ҝөјә атанда да һамынын ҝөјәрчини учду, амма гушбоған ҝөјәрчини өлдүрмүшдү дејә онун ҝөјәрчини учмады.

Бу биабырчылыгдан сонра һәлә адамы верилишә чағырыб орада гуш һаггында данышдырыблар да. Арвад да иштаһла дејир ки, шүкүр олсун ки, гуш өлмәмишди. Ҝуја гуш өлсәјди онун гатили олан бу арвад пис олаҹагды. Апарыҹы вә гушбоған хала аз галырлар ки, студијада шүкүр сәҹдәси етсинләр. Өзү дә дејир ки, гуша тәшәккүр едирәм ки, мәни Авропада танытдырды. Һә, бир дә дејир ки, бу гуш өлсәјди тәхрибат ола биләрди.

Ҝөрүн инсанлар неҹә јазыг дурумдадыр. Бир өлкәдә 55 гази өлүр, бу инсанларын түкү дә тәрпәнмир. Бир гушун өлүб өлмәмәсиндән өтрү ҝуја нараһат олурлар.

Үстәлик инсанлар үчүн јахшы пис дејә бир шеј галмајыб. Әсас одур ки, мәшһур оласан. Һәтта лағлаға, лаггырты, ҝиҹ-ҝиҹ шејләрлә дә јадда галсан мүһүм дејил.

Үстәлик бу иш тәхрибат кими гәләмә вериләҹәкди. Һә бу, доғрудан да баш верәҹәкди. Чүнки ҹәнуб гоншумуз Иранда онсуз да азәриләрин мәктәби јохдур, өз дилләриндә даныша билмирләр, онлара һәр вахт ишҝәнҹә олур. Бу гушун өлмәси бирбаша Иранын тәхрибаты ола биләрди. Иран онсуз да пусгуда дајаныб ки, Азәрбајҹаны мәгам әлә дүшән кими өзүнә бирләшдирсин. Бу гуш өлсәјди дәһшәтли һадисәләр баш верә биләрди. Амма јахшы ки, олмады вә Иран өз арзусуна чата билмәди.


1338 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...