Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2013

Ана өзү вә ушагларыны бинадан атмаг истәјиб

Бакыда интиһара ҹәһд олуб. ФҺН-ин Хүсуси Рискли Хиласетмә Хидмәтиндән (ХРХХ) АПА-ја билдирилиб ки, саат 14:19-да 112 Хидмәтиндән Бинәгәди рајону Ҝәнҹләр јашајыш массиви әразисиндә јени инша едилән чохмәртәбәли бинада интиһара ҹәһд һадисәсинин баш вермәси барәдә дахил олмуш әмәлијјат мәлуматына әсасән, ХРХХ-нин тибб вә психоложи шөбәсинин әмәкдашлары, интиһар групунун гадын хиласедиҹиләри, 2 мобил груп вә Јасамал рајону үзрә хиласедиҹиләр һадисә јеринә чыхыб.
Һадисә јериндә әмәлијјат шәраити гијмәтләндириләркән мәлум олуб ки, 1978-ҹи ил тәвәллүдлү Ширинова Диларә Шаһмалы гызы, 1980-ҹи ил тәвәллүдлү Ширинова Елнарә Шаһмалы гызы вә сонунҹунун ушаглары, 1998-ҹи ил тәвәллүдлү Назпәри вә 2002-ҹи ил тәвәллүдлү Вүсал сосиал сәбәбләрдән интиһар етмәк мәгсәди илә адычәкилән үнванда тикилмәкдә олан 7 мәртәбәли бинанын 6-ҹы мәртәбәсинә чыхыб вә өзүнү өлдүрмәклә интиһар етмәк нијјәтини нүмајиш етдириб. Интиһара ҹәһд ҝөстәрәнләрин бу һәрәкәти баҹылары Ширинова Илаһә Шаһмалы гызынын нараһатлығына сәбәб олмуш, баҹыларынын вә ушагларын хилас олунмасы үчүн һадисә һаггында 112 Хидмәтинә мүраҹиәт едиб.
Хиласедиҹиләр интиһар етмәк истәјән шәхсләрлә јахын мәсафәдә олуб, мүвафиг сөһбәтләр апарыблар. Апарылан данышыглар мүәјјән вахт чәрчивәсиндә диҝәр тәһлүкәсизлик тәдбирләринин (һүгуг мүһафизә органларынын вә Тәҹили Тибби Јардым Стансијасынын әмәкдашларынын ҝәлмәси, һүндүрлүкдән тулланманын гаршысыны алмаг үчүн брезентин чәкилмәси, алпинист ләвазиматларынын вә хиласетмә аваданлыгларынын һазырланмасы ишләри вә вәтәндашларын тәһлүкәсиз мәсафәјә узаглашдырылмасы вә с.) ҝөстәрилмәси үчүн әлверишли шәраит јарадыб.
Хиласедиҹиләр кечирилән әмәлијјат заманы һәјатына гәсд етмәк истәјәнләри фикирләриндән дашындырыб, онларла психоложи бағланты јарадыблар. Апарылан данышыглар нәтиҹәсиндә суисидентинләрин интиһар ҹәһдиндән имтина едилмәсинә наил олунуб.

Модерн


8754 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...