Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Нојабр 2022

40 милјон азәрбајҹанлынын дилинин дәрдини чәкмәк әвәзинә...

Азәрбајҹанда елә һадисәләр баш верир ки, адам билмир ки, ҝүлсүн јохса ағласын. Телеканализасијалардан тутмуш бәзи инсанлара гәдәр ешидирик ки, Иранда јашајан 40 милјон азәрбајҹанлынын дил дәрдини чәкмәјә чалышырлар. Һалбуки нечә милјон сојдашымыз вар ки, русҹа, инҝилисҹә ҝөзәл данышмаг өјрәниб. Билирсән нијә? Ики сәбәбә ҝөрә. Биринҹиси она ҝөрә ки, Азәрбајҹанда рус вә инҝилис дили билмәјәнләр адам јеринә гојулмур, ишлә тәмин едилмир. Икинҹи она ҝөрә ки, онлар Русијада вә Авропада јашајырлар. Чүнки өз өлкәләриндә Азәрбајҹан дилиндә даныша билмәләринә бахмајараг бир гарын чөрәкдән өтрү тәрк вәтән едиб ҝедибләр хариҹи өлкәләрә. Һәлә бәзиләри Азәрбајҹан һакимијјәтиндән гачыб Авропанын Франса, Алманија кими өлкәләринә пәнаһ апарыблар. Һәм фәһләли вә с. едирләр, һәм дә Јутубда бүтүн ҝүнү Азәрбајҹан һакимијјәтини сөјүрләр. Азәрбајҹанда исә 40 милјон азәрбајҹанлынын дил дәрдини чәкирләр. Дејирләр ки, Иранда 40 милјон азәрбајҹанлынын өз дилиндә мәктәби јохдур. Тәсәввүр един ки, шиә дөвләти олан Ираны парчаламаг истәјән бу ахмаг күтлә Азәрбајҹан мәктәбләриндә баш алыб ҝедән һагсызлығы, савадсызлығы ҝөрмәздән ҝәлирләр. Ҝүја инди бу ахмаг зүмрә иранлы азәрбјҹанлылары Азәрбајҹана ҝәтириб, јахуд да Тәбризи алыб орада мәктәбләр ачаҹаглар, сонра да јазыг тәбризлиләр мәктәбә рүшвәт вермәкдән боғаза јығылаҹаглар. Савадланмаг истәјән тәбризли дә үз тутаҹаг Иранын фарсларын әлиндә олан һиссәсиндә јерләшән хәстәханаларда гулагларыны, ҝөзләрини мүалиҹә едәҹәкләр. Ҝөр бу ахмаг күтләдә зәррә гәдәр дә олса ағыл вар?

Дәрд дә будур ки, индијәдәк нәинки тәһсил, тибб, һеч техника саһәсиндә белә Биләҹәридән о тәрәфә ҝедән билмәјәнләр, сионист ПУА-сына, Әрдоғанын түлкүлүјүнә инананлар Иранла мүһарибә етмәк истәјирләр. Адиҹә бир ешшәк арабасы белә ихтира едә билмирләр. Әлбәттә әслиндә онлар да мүһарибә етмәк истәмирләр. Бәли истәмирләр, чүнки билирләр ки, Иран Ермәнистан дејил ки, сионист Исраил режиминә, түлкү Әрдоғана инаныб онун үстүнә шивәнлик едәсән. Иран һәмин өлкәдир ки, дүнјаны ләрзәјә салан силаһлара вә техникаја саһибдир. Башга сөзлә десәк Иран һазырда АБШ, Исраил, һәтта түлкү Әрдоғанын да ит кими горхдуғу өлкәдир.

40 милјон азәрбајҹанлынын дилинин дәрдинә дүшәнләрин өлкәсиндә әзиз зијалыларымыз ишсиз ҝүҹсүз галыб касыбламасынлар дејә дилчилик университетиндә отуруб довшан сөзүнүн һаггында неҹә ислаһатлар апармаг олар барәдә дүшүнүрләр. Ермәнистан илә мүһарибәдә исә гачыб довшан кими ҝизләнәнләр доғрудан да ширин гујруғу илә ојнајырлар.

Тәсәввүр един ки, иранлы азәриләрлә отуруб довшан сөзүнү мүзакирә едирик ки, ҝөрәсән довшан дејилмәлидир, јохса дошан? Өлкәдә пис вәзијјәтә етираз етмәк әвәзинә бош бош ишләрлә мәшғул олан әзиз зијалылара етираз едиб нијә хаин һакимијјәтин әлејһинә бир тәдбир ҝөрмүрсүнүз дејән оланда да 40 милјон азәрбајҹанлынын дил дәрдинә дүшән һакимијјәт бу јазыгларын дилини ағзындан дартыб чыхараҹаг. Одур ки, сән Аллаһ әл чәкин 40 милјон азәрбајҹанлыдан. Гојун раһат ҝедиб ишләрини ҝөрсүнләр. Сиз ҝедин Бүләнт Ерсоју ҝәтириб Азәрбајҹан халгыны тәһгир един.


845 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...