Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Нојабр 2022

О тајлы бу тајлы Азәрбајҹан?

Јерли телеканализасијалара бу тајла бағлы хатырлатма

Азәрбајҹан телеканалларына телеканализасија адыны һәр ким верибсә Аллаһ өләнләринә рәһмәт еләсин. Чүнки јаланлар, әхлагсызлыг, шәрәфсизлик тәблиғ едән каналлара башга нә ад вермәк олар ки?

Адам доғрудан да хәҹаләт чәкир. Бу телеканализасијаларын һансы бирини ачырсан халгын мәнәвијјатыны өлдүрмәјә һесабланмыш верилишләрин апарыҹылары о тајлы бу тајлы Азәрбајҹандан данышырлар. Чыхарырлар ефирә ҹаван гызлары, әхлагсыз ҝөркәминдә чыхыб о тајдакы гардаш баҹылара гәләбә арзу едирләр. Бири чыхыб Азәрбајҹанын шәһәри адыјла Тәбризин һава мәлуматыны верир.

Ҝөрәсән бунлар һансы гәләбәдән данышырлар. Гарабағын азад етдијимиз торпагларыны белә Русијанын иҹазәси илә азад етмишик. Түркијәнин, Пакистанын, Исраилин силаһлары, дәстәји сајәсиндә бу торпаглары алмағымызы өзләри етираф едирләр. Дуруб утанмадан һәлә бир о тајдакы азәрбајҹанлылара гәләбә арзу едирләр.

Һалбуки о тајдакы азәрбајҹанлылара салам ҝөндәрән, гәләбә арзу едән бу апарыҹы гызларын һәтта чыхыб өз верилишләриндә дәрдләрини данышмаға һаглары јохдур. О верилишдә апарыҹы ишләмәк үчүн нә гәдәр борҹ хәрҹ едиб ишә ҝирдикәрини Аллаһ билир. Өлкәдә сионист әлиндә олан бу телеканализасијалара хатырлатмаг лазымдыр ки, о тајлы азәрбајҹанлылар бир јана дурсун, бу тајлы азәрбајҹанлынын сизин верилишләриниздә чыхыб дәрдини данышмаға һаггы јохдур. Һәтта һәмин апарыҹы ҹаван гызларын ефирә чыхаркән белә өз ҝејимләрини азад шәкилдә ҝејиниб чыхмаға һүнәрләри јохдур. Пултлары сионист режимин нөкәри олан бир һакимијјәтин әлиндә олан бу инсанлара доғрудан да адамын јазығы ҝәлир. Она ҝөрә ки, о тајлы бу тајлы һесаб етдикләри вә јухуларында белә ҝөрә билмәдикләри Туран дөвләти сионист Исраил режиминин планыдыр. Бунлар исә елә һесаб едирләр ки, түрк дөвләти гураҹаглар. Әслиндә бу јазыглары да гынамаг олмур. Онлар бир пара мангуртлашмыш инсанларды ки, өлкәдә сионист режимин нөкәри олан һакимијјәт тарихин зибилләрикләринә ҝөмүләндә онлар да ағ ҝүнә чыхаҹаглар. Садәҹә һәддән зијадә олан коммунал хәрҹләри, борҹлары вермәк үчүн, баһачылыгдан баш чыхартмаг үчүн јазыглар мәҹбур олуб сионист Исраил режиминин нөкәрчилијини јеринә јетирән телеканализасијаларда ишләјирләр.

Амма ағыл да јахшы шејдир ахы. Ағыл сарыдан јарамајан бу инсанлар ганмырлар ки, сионист режим өлкәмизи атәшә атыр. Өјүб битирә билмәдикләри Түркијә Азәрбајҹаны Суријанын, ја да Украјнанын ҝүнүнә гојмамаға чалышыр. Ҝөрәсән, һансы ҝүҹләри, һансы тибби, һәрби тәдбирләри, ҝүҹләри илә мүһарибә етмәк фикриндәдиләр.
Азәрбајҹанда сионист режимин нөкәри олан һакимијјәт өмрүнү бу ахмаг зүмрәнин ахмаглығындан истифадә едиб узатмаг үчүн һәр дәфә јени шоулар илә ҝүндәмә ҝәлир. Бунлар да һәр дәфә тулапајы мүгабилиндә өз ахмаглыгларына давам едирләр. Аллаһ халгымыза көмәк олсун, бу шәр инсанларын, виҹданына түпүрән ахмагларын шәрриндән халгымызы горусун.


607 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...