Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Нојабр 2022

Иранла мүһарибә етмәк истәјәнләрә

Биринҹи сөзүмүз

Әзиз халгымызын мүдрик олдуғуну билирик, онларын фитнәкарларын фитнәсинә ујмајаҹағына инанырыг. Билирик ки, онлар һәр нә гәдәр дә Азәрбајҹанда сионист нөкәрләри мөвҹуд олсалар да Азәрбајҹаны Иран әлејһинә мүһарибәјә тәһрик етмәк истәсәләр дә халгымыз мүдрик аддым атаҹаг.

Өлкәмиздә мөвҹуд олан сионист Исраил нөкәрләринә исә бир нечә сөзүмүз вар. О нөкәрләр ки, сионист сәфирлијиндән јемләнир, тулапајы алыб Азәрбајҹан халгына Иранла бағлы јанлыш мәлуматлар вериб дүшмән кими тәгдим едирләр.

Онлара бир нечә сөзүмүз вар. Биринҹи сөзүмүзә кечмәздән әввәл бир хәбәр гејд едәк.

"Ноурнеwс" хәбәр верир ки, иранлы мүтәхәссисләр өлкәдә илк дәфә олараг ҝен терапијасындан истифадә едәрәк хәстәдә лејкоз хәстәлијини сағалда билибләр.

Ҝен терапијасы Иран елми ширкәтинин сәјләри нәтиҹәсиндә сон мәрһәләјә чатан дүнјада хәрчәнҝин ән сон мүалиҹәсидир.

Дүнјада јалныз ики трансмилли ширкәт бу мүалиҹә үсулуну тәклиф едир вә бу билик јерли алим вә тәдгигатчыларын сәјләри илә Иранда локаллашдырылыб.

Сионист нөкәрләри, Исраилә афтафа дашыјанлар ҝөзәл билирләр ки, әзиз һәмвәтәнләримиз Азәрбајҹанда һәр саһәдә олдуғу кими тибб саһәсиндә дә әзијјәт чәкибләр. Мүстәгиллик газанандан бу ҝүнә гәдәр өлкәдә доғру дүзҝүн һакимијјәт олмајыб ки, халгы дүшүнүб һеч олмаса тибб саһәсиндә бир иш ҝөрсүн. Анҹаг өз гарныны, өз бизнесини ҝүдән алчаг, рүшвәтхор, һарамхор һакимијјәтләр даим халгы сојуб соғана чевирибләр. Адиҹә гулағы ағрыјан вәтәндаш да ҹәнуб гоншумуз олан Иран Ислам Республикасына мүалиҹәјә ҝедиб. Ја Тәбризә, ја Теһрана үз тутублар. Чүнки өлкәдә тибб саһәси бәрбад ҝүндәдир. Һазырда Иран әлејһинә һүрән сионист тулалары да бир дәфә дә олсун һәмин гулағы ағрыјан вәтәндашлар үчүн сионист сәфирлијинә мүраҹиәт едиб Фәләстинин сионистләр тәрәфиндән ишғал едилмиш әразиләриндә мүалиҹә алмасына шәраит јаратмајыблар.

Сионист режим дә бир дәфә олсун Азәрбајҹанда Теһран вә Тәбриздә олан хәстәханалар сәвијјәсиндә бир хәстәхана тикиб Азәрбајҹан халгынын ихтијарына гојмајыб. Чүнки онларын иши ҝүҹү дава салыб өз силаһларыны сатмагдыр. Халга јох сионист режимә хидмәт едән һакимијјәт белә бир дәфә бу ишдән өтрү сионистләрә мүраҹиәт етмәјиб. Чүнки бәдәбәддә Иран вар, ҝедиб орада мүалиҹә олаҹаглар.

Азәрбајҹан Иран әлејһинә мүһарибәјә башласа тәбии ки, сионист тулалары даһа чох зәрәр чәкәҹәкләр. Исраил дә бу гәдәр туланы апарыб өз бајтарларынын ихтијарына гојан дејил. Она ҝөрә дә бу тулалар мүһарибә башласа гачыб ҝизләнәҹәкләр. Өз күчүкләрини дә ҝизләдәҹәкләр. Олан јазыг халга олаҹаг. Гырылан халгын баласы олаҹаг.

Әзиз халга хатырлатма!

Сиз индидән Азәрбајҹан һакимијјәтиндән хәстәхана тикмәсини тәләб един. Алчаг, түлкү, башга бир сионист нөкәри олан Әрдоған Азәрбајҹаны ганчанағына чевирмәк истәјир. Ондан тәләб един ки, өлкәдә хәстәхана тиксин. Јохса гулаг ағрысындан өтрү белә Ирана ҝетмәк имканы олмајаҹаг.

Бу биринҹи сөзүмүз. Давамыны ҝөзләјин.


813 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...