Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Нојабр 2022

Ағылсыз Агил Аббасын бәд ағзы

Вә ја мејханачы Рәшады Ирана бағлајан хәстәләр

Ел арасында Ағылсыз Агил Аббас мүәллим кими инсанлар данышанда вә данышан кими бәд һадисә баш верәндә дејирләр ки, бәдағыз данышды. Доғрудан да ағылсыз Агил Аббас мүәллим бәд ағзыны бу јахынларда ачыб. Ола биләр ки, онун данышдығы сөзлә баш верән һадисә арасында һеч бир әлагә јохдур, амма һәр һалда белә дејирләр.
Билдијимиз кими Агил Аббас бир мүддәт бундан әввәл демишди ки, Иран бизә афтафа, тәсбеһ вә наркотикдән башга һеч нә вермәјиб.

Бу сарсағ сөһбәтә дүздүр ки, биз ҹаваб вермишдик, амма мәсәлә будур ки, Агил Аббасын сөзүндән сонра танынмыш мејханачы Рәшад Дағлы бир алчағы бычаглады. Һәмин алчаг Агил Аббасын сөзүјлә десәк Иран тәрәфиндән наркотик маддә алыб ҹамаата сатан шәрәфсизин бири иди.

Рәшад исә сән демә әмәлли башлы баригалара (наркотика сатан шәрәфсизләрә) мејдан охујуб. Мејханасында дејиб ки, малсатан ҝедиб аиләсинә мал сатсын. Һәмин сөз исә бычагланмасындан 15 ҝүн габаг түрмәдән чыхан шәрәфсиз малсатанын хәтринә дәјиб вә нәһајәтдә тәрәфләр ҝөрүшүбләр. Рәшад шәрәфсизи өлдүрүб. Тәбии ки, Рәшадын етдијинә бәраәт газандырмырыг. Чүнки бу чыхыш јолу дејил. Амма нәтиҹәдә шәрәфсизләрдән биринин сајы азалды.

Агил Аббас мүәллим исә наркотики Ирана бағламышды. Биз 70 јашлы бу ағылсыз гоҹаја дедик ки, әҝәр Иран Азәрбајҹана мал өтүрүрсә бәс ҝөмрүк хидмәти һансы ҹәһәннәмдәдир. Әҝәр ҝөмрүк хидмәти ишини јахшы јеринә јетирсәјди Рәшад инди түрмәдә олмазды.

Агил Аббас исә халгы малла зәһәрләјән, пак инсанлары ичәрдә чүрүдән, полисин васитәсилә баригалар јетишдириб онларын әлијлә халгын балаларыны зәһәрләјән шәрәфсиз бир режимә нәсә дејә билмәдији үчүн Ираны ҝүнаһкар чыхарыр.

Һәлә өлкәмиздә Агил Аббасдан даһа ағылсыз инсанлар да вар имиш. Мәсәлән Илгар Микајылоғлуја нисбәт верилән бир сөз вар. Дејир ки, Иран Азәрбајҹанда ҝүндәми дәјишмәк үчүн өз адамы Рәшада бу иши әмр едиб. Бурда "һејванына шүкүр Аллаһ" сөзү јада дүшүр. Бу ҹүр алчаглар өз баҹылары олан Ҝүләр кими рүшвәтхорларын рүшвәт алмасыны белә утанмадан Ирана бағлајарлар.

Чүнки бунлар бир пара чөрәкдән өтрү шәрәф вә ләјагәтләрини ајаглар алтына атан алчаглардыр. Бунларын наркотика вә рүшвәт режими габағында дилләри гарынларына ҝирир, ҝүнаһы исә Иранда ҝөрүрләр.


665 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...