Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2022

АБШ вә Иран президенти олмаг үчүн...

АБШ-ын гоҹа, ағылсыз, башданхараб президенти Ҹо Бајден чыхыш едәрәк дејиб ки, Теһраны азад едәҹәјик. Һеч бир ҝүн кечмәди ки, тәјјарәјә галхаркән пилләләрдә сүрүшмә аны екранлара дүшдү. Ҹамаат да лағлағы едиб деди ки, Теһрана ҝедирди, сүрүшдү ҝедә билмәди.

Доғрудан да АБШ президенти олмаг үчүн ҝәрәк шәрәфсиз, виҹдансыз, ахмаг, ганичәнин бири оласан. Пак, дүрүст, әдаләтли инсан АБШ-да президент күрсүсүнә әјләшә билмәз.

АБШ рәһбәрләрини јандырыб јахан Иран Ислам Ингилабынын рәһбәри олан Имам Хомејнинин (р) АБШ һаггында бөјүк шејтан демәсидир. Бөјүк шејтанын президенти дә шејтан олмалыдыр.

Әлбәттә, гоҹа, башданхараб Ҹо Бајденин ҹавабыны ҹәнаб Ибраһим Рәиси неҹә лазмдыса вериб. Иранда гејд едилән 13 Абан - бејнәлхалг империализм илә мүбарәк ҝүнүндә милјонларла ингилабсевәр халгын гаршысында чыхыш едән Иран президенти деди ки, Иран халгы Ислам Ингилабы едән ҝүндән азаддыр вә Аллаһын көмәклији илә һеч заман Али Сәуд вә диҝәр өлкәләр кими АБШ-ын сағмал инәји олмајаҹаг. Бу сөзләри дејәндән сонра да Теһранда она тамаша едән милјонларла инсан АБШ, Исраил вә Инҝилтәрәјә өлүм шүарлары сәсләндирдиләр. Јәни, неҹә лазым идисә Сејид-Пејғәмбәр өвлады олан Ибраһим Рәиси Ҹо Бајденин падош сифәтинә јағлы бир силлә илишдирди.

Иранда президент олмаг үчүн мөмин, тәгвалы, дүрүст олмаг лазымдыр. Амма АБШ президенти олмаг үчүн алчаг, шәрәфсиз, ганичән, мурдар бир адам олмаг лазымдыр. Она ҝөрә ки, Ҹо Бајден кими шәрәфсиз, алчаг инсанлар Иранда милјонларын Ингилаба дәстәк вермәләрини гулагардына алыр, елә мәнзәрә јаратмаға чалышырлар ки, санки Иранда милјонларла инсан етираз едир. О да дуруб дејир ки, Теһраны азад едәҹәјик.

Ај алчаг гоҹа, сән азад едәнсә Сәудијјә Әрәбистанында әзијјәт чәкән халгы азад елә. Онлары азад етмәк әвәзинә күчүк кими гаршысынызда гујруг булајан Али Сәуду сағмал инәк кими сағдығынызы һәр дәфә тәкрар едиб дејирсиз.

Мәҝәр, демократија Иранда бир нечә нәфәрин сындырыб дағытмасыдыр ки, сән Теһраны азад едәҹәјик дејирсән? Ҝөрүнүр сәнин ја демократија нәдир, бундан хәбәрин јохдур, ја да өзүнү ахмаглыға вурмусан. Елә ҝөстәрмәјә чалышырсан ки, ҝүја Теһранда милјонларла инсан етираз едир вә сән дә Ирана демократија ҝәтирәҹәксән.

Сәнин демократијаны сизин Јапонијада атдығыныз нүвә силаһлары ҝөстәрди. Сәнин демократијаны Ираг халгы, Әфганыстан халгы ҝөрдү. Сизин демократијаныз ИШИД, Әл-Гаидә кими фүгурлары дүзәлдиб дүнјанын ҹанына салмагдыр. Сәнин демократијадан гандығын графа будур.


833 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...