Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2022

Аллаһшүкүр нә вахтдан Ислам, шиә, азәрбајҹанлы дәрди чәкән олуб?

Аллаһшүкүр Пашазадә Ислам динини тәһгир едән вә анасыны сөјәнләрә күчүклүк едән журналист Шаһин Ағајевә мүсаһибә вериб. Мүсаһибәнин бир парчасы (јәгин ки, парча парча) сосиал шәбәкәләрдә јајылыб. Садәҹә еһтијаҹ јохдур ки, Пашазадәнин һәр дедијини бурда јазыб ҹаваб верәк. Онсуз да Аллаһшүкүр Пашазадә дејиләркән ағыла Ислам дини, Аллаһ јох, КГБ аҝенти, мүстәгиллик дөврүндә залым һакимијјәтә јалтаглыг едән, өлкәдәки зүлмләрә ҝөз јуман, хариҹдә виллалар алан, бизнеслә мәшғул олан инсан ҝәлир. Бу ҹүр инсанын дедикләри ҹидди гәбул едилмәмәлидир. Амма мадам ки, гаршымыза дедикләриндән бир һиссә чыхыб, бир нечә кәлмә јазсаг пис олмаз.

Әввәла, Иран һаггында тез тез Аллаһшүкүр Пашазадә дә бу неҹә Исламдыр, бу һансы Ислама сығыр, Ислам ганунларына зиддир кими сөзләр дејир. Ислам дәрди чәкән адам биринҹиси Шаһин Ағајевин үзүнә бир ломба түпүрмәли иди. Биз демирик ки, отурдуғу стула сығышмајан Аллаһшүкүр Пашазадә Шаһинин ҹүҹә боғазыны сыхыб ону боғуб орадаҹа өлдүрсүн, дејирик ки, һеч олмаса статусуна архаланыб бир ломба Шаһин Ағајевин мурдар сифәтинә түпүрсәјди, биләрдик ки, Аллаһшүкүр мүәллим Ислам дәрди чәкир. Миршаһинә утанмадан мүсаһибә верир, мүсаһибәсиндә исә өз әразиләриндә һәрби маневрләр кечирән Иранын һаггында дејир ки, бу Ислама зиддир.
Аллаһшүкүр Пашазадәнин һеч заман Ислам дәрди чәкмәмәси һамыја бәллидир. Чүнки о Ислам дәрди чәксәјди сионистләрин тыркасына ҝедиб шиә дөвләти әлејһинә данышмазды. Өзү дә ҝөзәл билир ки, Иранын башга дөвләтләр вә онларын әразиләри илә иши јохдур. Амма өз дөвләти, 80 милјонлуг халгы үчүн сионистләрин ат ојнатдығы Азәрбајҹандан белә тәһлүкә олса тәдбирини ҝөрүр. Мәҝәр Аллаһшүкүр Пашазадә Ирандан тәһлүкә ҝөрсә тәдбир ҝөрмәјәҹәк? Пашазадә Ислам дәрди чәксәјди бир дәфә Азәрбајҹан һакимијјәтинә сионист Исраил режиминин гулу олмамасына даир чағырыш едәрди. Бир дәфә чыхыб Түркијә һакимијјәтини сионист Исраил режиминин әлалтысы олмамаға чағырарды.

Аллаһшүкүр мүәллим һеч шиә дәрди дә чәкән дејил. Һалбуки мүсаһибәсиндә шиә дөвләти олан Иранын ҝүја Азәрбајҹан шиәләринә һөрмәтсизлик етмәсиндән дәм вурур. Иран доғрудан да нә етмәли иди? Өлкә узун илләрдир блокада шәраитиндә јашајыр, ајагда галмаг үчүн мүәјјән өлкәләрлә әмәкдашлыг едир. Сиз исә сионист режимә, онун әлалтысы олан Түркијәјә ујуб Ирана зәрбә вурмаг истәјирсиз, шиә дүшүнән адам өз һакимијјәтинә дејәр ки, нијә Иранда јашајан милјонларла шиә әлејһинә ишләр ҝөрүрсүз.
İран һакимијјәтинин Азәрбајҹан шиәләринә вердији хејирләри сајмагла битмәз. Гарабағ мүһарибәсиндә Һикмәт Һаҹыјевин вә башга сијасиләримизин етираф етдикләри кими Иранын Азәрбајҹана һәрби, сосиал јардымлар етмәси бир јана галсын, сизин кими КГБ "моллаларынын" уҹбатындан Ислам дининин абры ҝетдији бир вахтларда Иран минләрлә азәрбајҹанлыја өз өлкәсиндә савад вериб Азәрбајҹанда дини јајды. Минләрлә китаб тәрҹүмә едилиб вәтәндашларын хидмәтинә верилибсә Иранын јетишдирдији руһаниләр тәрәфиндән едилиб. Ҝөрәсән Аллаһшүкүр өзү бир брошур тәрҹүмә едиб јахуд халга фајда верән он сәһифәлик дә олса китаб јазыбмы?

Даһа сонра Аллаһшүкүр мүәллим дејир ки, гардашымыз бизи ермәниләрә сатыб. Ҝөрәсән нијә өзләринин гардашларыны (Ираны) Исраилә сатмасындан данышмыр. Бундан данышанда дејәҹәкләр ки, бу сијасәтдир, Азәрбајҹан мүстәгил сијасәт апаран өлкәдир вә истәнилән өлкә илә әлагәләр гура биләр. Ҝөрәсән буну Иран нијә едә билмәз? Әҝәр гардаша хәјанәт олмазса вә сәнин дүшмәнинлә әлагәләр гурмаг гардаша хәјанәт сајылырса сән дә ҝәрәк бу иши етмәјәсән.

Азәрбајҹан халгына хәјанәтә ҝәлинҹә, ҝөрәсән халгын һакимијјәт тәрәфиндән мәһв едилдији, газиләрин өзләрини јандырдыглары, ишсизлијин өлкәдә баш алыб ҝетдији, руһаниләрин һәбс едилдији, мин ҹүр шәрәфсизлијин өлкәдә дәбдә олдуғу бир вахтда Аллаһшүкүр бәјин ағзына су алыб сусмасы, бүтүн бунлара баис оланлары тәрифләмәси Азәрбајҹан халгына хәјанәт дејилми? Һеч бир халгын ҝөзүндә дәјәрә саһиб олмајан бир идарәдә рәһбәрлик мәгамыны итирмәмәкдән өтрү бунҹа зүлмләрә сусмаг ҝөрәсән Азәрбајҹан халгына хәјанәт дејилми? Нә вахтдан халг дәрди чәкмисиз? Нә вахтдан Ислам, шиә дәрди чәкән олмусуз ахы?!


994 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...