Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2022

Гејрәтсизин гејрәтә ҝәлмәси...

"Һејдәр" мәсҹидиндә ҹамаат намазына имамлыг едән Рүфәт Гарајев адлы бир инсан вар. Заһирән имамлыг етдији мәсҹидә ҝәлән инсанлардан савајы адамы таныјан јох иди. Амма танынмағын үслубларыны ҝөрүндүјү гәдәријлә јахшы билән бу инсан Иран әлејһинә статус јазыб вә танынмаға башлајыб. Әлбәттә бүтүн ишин - ҝүҹүн ичиндә Рүфәт кими сараја гуллуг едән әлдәгајырма дин хадимләринин јаздыгларыны охумаға вахт олмур. Вахт олса һәвәс олмур. Амма јазысынын әввәлинә баханда һәр шеј ајдын олур. Јазынын әввәлини гејд еләсәк, ајдын олар. О јазыр: "Бәзән сусмаг наһагга гаршы разылығын әламәти вә бәзән дә сусмаг ҝүҹ гаршысында ҝүҹсүзлүјүн ҝөстәриҹиси олур. Бәзән дә ҹаһилә баш гошмамаг үчүн сусусуб кечирсән. Амма бәзән инсаны әлагәләндирән елә мәсәләләр дә вардыр ки, һеч бир һалда суса билмирсән. Адда Иран Ислам Республикасы, ганун китабы Гурани-Кәрим, фәтва верәнләри Пејғәмбәр варисләри, данышдыглары кәлмәләр Гуран ајәләри вә һәдисләр, әмәл исә бунларын там мухалифи. Бу јазыны бир имам вә ја руһани кими јазмырам, мөвзу вәтәними әлагәләндирдији үчүн садәҹә садә бир вәтандаш кими һисс вә дујғуларымы, фикир вә дүшүнҹәләрими сизләрлә бөлүшүрәм."

Әввәла нијә онун һаггында әлдәгајырма дедик, она ҝөрә ки, адамын динә јох, сараја хидмәт еләмәси мәлум мәсәләдир. Бунлар һарда тәһсил алыблар ки, дуруб ҹамаата өзләрини дин хадими кими ҝөстәрирләр? Өзү дә јазыр ки, буну дин хадими вә руһани кими јазмырам. Ҝүја сизи дин хадими вә руһани кими гәбул едән вар ки? Садәҹә һакимијјәтә сизин кими әлдәгајырма инсанлар лазым оланда чијнинизә уғруна ҹанынызы фәда етмәјә һазыр олдуғунуз Түркијәнин пишнамазлары кими бир әба өртүб имам ҹамаат едирләр. Ејнијлә табе олдуғунуз ГМИ кими. Неҹә ки, бир вахтлар ГМИ рус КГБ - синин әләлатылары сајылырды, сизләр дә залым бир һакимијјәтин әләлатыларындан башга бир шеј дејилсиз. Түркијә Дәјанәт Назири ҝәлиб сизә имамлыг едир, әлини икиәлли сыхмагдан әлавә ајағындан өпмәјә дә сыраја дајанарсыз. Сизин дин хадими олмадығыныз ордан билинир ки, сизин кими һакимијјәт адамы олан бир шәхс ҝәлиб сизә имамлыг едир.

ГМИ демишкән, Рүфәт Гарајев елә ГМИ балансында олан Бакы Ислам Университети мәзунудур вә орада һәм дә ҝүја мүәллим ишләјир. Һәмин Университетин исә тәләбәләрә диплом верә билмәдији үчүн иши мәһкәмәдәдир. Сиздән милләт неҹә ибрәт алсын? Сиз дүз әмәлли руһани јетишдирә билсәјдиниз тәләбәләриниз Сурија, Мисир, Ливија кими өлкәләрә охумаға ҝетмәзди.

Рүфәт Гарајевин јаздығына ҝәлинҹә, бәли, сусмаг наһагга гаршы разылығын әламәти вә бәзән дә сусмаг ҝүҹ гаршысында ҝүҹсүзлүјүн ҝөстәриҹиси олур. Бәзән дә дедијин кими ҹаһилә баш гошмамаг үчүн сусуб кечирсән. Чоз ҝөзәл. Биз дә дејирик ки, гејрәтсизин гејрәтә ҝәлмәси пис олур. Рүфәт Гарајевин аилә гејрәти нәзәрдә тутулмур, сырф вәтән вә дин гејрәти нәзәрдә тутулур. Ҝөрәсән ҹүмә намазы гыларкән түркләрин минбәрләри кими дүзәлтдијиниз минбәрин јухары башына чыханда гејрәтә ҝәлиб Азәрбајҹанда олан һагсызлыглар һаггында данышмаг нә вахт јадыныза дүшәҹәк? Һамы билир ки, Иранын Ермәнистан илә әлагәси сырф тиҹари-игтисади әлагәләрдир. Һәр өлкәнин башга өлкәдән иши кечә биләр. Иран Ермәнистандан, Ермәнистан Ирандан бу һагда көмәк ала биләр. Амма сизин кими вәтән гејрәти олмајанлар нә вахт нөкәрчилијини етдијиниз һакимијјәти бир дәфә тәнгид едәҹәк. Нә вахт дин гејрәтиниз ҹуша ҝәләҹәк вә сионизмин гырғынларындан данышаҹагсыз. Мәһз сионист Исраил Азәрбајҹаны гызышдырыб Иранын дүшмәни етмәк истәјир, сизин кими сәфеһ инсанлардан да јахшыҹа истифадә едир. Сизин гејрәтиниз варса әлини сыхдығыныз Дәјанәт назиринә дејин ки, Әрдоғанын нә планлары вар ҝедиб өз өлкәсиндәки әсҝәрләри гырағына версин.

Јухарыда Рүфәт Гарајевин сусмагла бағлы тәгдим етдији бир нечә версијаја биз дә әлавә едәк. Әлавәмиз будур ки, бәзән сусмаг јалтаглыг уҹбатындан да олур. Бир дә Рүфәт Гарајевдән сорушуруг ки, јахшы бәс сәнин залым һакимијјәт, сионист Исраил габағында сусмағын јухарыда гејд етдијин һансы сәбәбләдир, бу барәдә дә нөвбәти ҹүмә хүтбәсиндә данышсан јахшы оларды.

Рүфәт Гарајевин статусуна өзү ағылда оланлар утанмадан мәдһ дә јазырлар. Чүнки јаланчынын шаһиди јанында олар дејибләр.


1561 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...