Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2022

Мәзлумларын вә Сијавуш Новрузовун ҝөзләдији Имам Мәһди

Инсанда фитри олараг зүлмә етираз һисси вар. Һәр бир зүлмә мәруз галан шәхс залыма, зүлмә гаршы етираз етмәк һаггына саһиб олдуғуну асанлыгла дәрк едир. Бу фитри мәсәләјә анҹаг залымлар мүвәггәти олараг мүхалиф ола биләрләр. Амма онлар да башларынын үзәриндә квалтдан, балтадан һисс едәндә етираз ичләриндә баш галдырмаға башлајыр.

Бундан башга етираз һиссинә саһиб олдуғуну дүшүнән шәхсин өзү әдаләти бәргәрар етмәји вә зүлмү дәф етмәји баҹармадығы һалда јенә дә фитри олараг ҝүҹ саһиби биринин мејдана чыхыб ҝүҹсүзә көмәк едәҹәјинә, зүлмү арадан апараҹағына инаныр.

Бүтүн дүнјанын ҝөзләдији һәгиги бир хиласкар вар ки, ҝәлиб бүтүн дүнјаны зүлмдән, әдаләтсизликдән, һагсызлыгдан хилас едәҹәк. Бүтүн мәзлумлар онун интизарындадыр.

Гәрибәси будур ки, бүтүн дүнјаны хилас етмәк үчүн ҝәләҹәк Имам Меһди әлејһиссалам сән демә залымлар тәрәфиндән дә ҝөзләнилирмиш. Мәсәлән, Азәрбајҹан дилинә дә тәрҹүмә едилмиш "Зүһур әсри" китабында Ислам алимләриндән олан дәјәрли мүәллиф Әли Курани јазыр ки, һәтта шәр гүввәләрин ат ојнатдығы Америка кими дөвләтләрдә индидән Имам Меһди әлејһиссалам илә неҹә мүбаризә апармаг барәдә ҝөтүр гој да едибләр. Амма бундан даһа гәрибәси будур ки, бәзи залымлар Имам Меһдини она ҝөрә ҝөзләмир ки, Америка кими Онунла мүбаризә апарсынлар. Әксинә она ҝөрә ҝөзләјирләр ки, "Имам Меһди ҝәлиб әдаләти бәрпа етмәк үчүн биринҹи Ирандан" башласын. Бу бәдбәхтләр анлајыблар ки, Иранла баҹармаг чәтиндир, о бојда Америка баҹармыр, үмид едирләр ки, Имам Меһди әлејһиссалам ҝәлиб Ираны дағыдыб Тәбризи алыб Туран Исраил дөвләти тәсис едәҹәк. Аллаһ ағыл версин. Бу залымлардан бири бизим Сијавуш Новрузовдур. Адам дејир ки, Имам Меһди әлејһиссалам дүнјаны әдаләтлә долдураҹағы вахт биринҹи Ирандан башлајаҹаг. О Иран ки, онун биринҹи шәхси, Али Дини Лидери рәсми чыхышларында билдириб ки, Имам Меһди әлејһиссалам зүһур едән кими бајрағы вә дөвләти Она тәһвил верәҹәкләр.

Амма Сијавуш Новрузов кими залымлар, ахмаглар Имам Меһди әлејһиссалам илә мүһарибә едәҹәкләр. Нијә, она ҝөрә ки, Имам Меһди әлејһиссалам ҝәләнә гәдәр һазырлыг ишләри ҝөрмәк лазымдыр. Белә дејил ки, сән узун илләр халгы сојуб талајан бир һакимијјәт ол, ондан сонра Имам Меһди әлејһиссалам ҝәләндә һури мәләјә дөн. Инсан Имам Меһди әлејһиссалам ҝәләнә гәдәр неҹә идисә о ҹүр дә давам едәҹәк. Кичик истисналар ола биләр ки, Имам әлејһиссалам ҝәлиб кимисә бир сөзлә һидајәт етсин. Амма о ким олса да Сијавуш олмаз.

Бариз нүмунә кими Кәрбәланы гејд едә биләрик. Имам Һүсејн әлејһиссәлам бујурурду ки, иблис ордусунун гарны һарамла долудур, буна ҝөрә дә һагг сөз онларын гулагларына ҝирмир, бејинләринә батмыр.

Мәзлумларын ҝөзләдији әдаләтин Имам Меһдиси ҝәлиб Сијавуш Новрузов кими залымлардан башлајаҹаг. Амма Сијавуш Новрузовун өз хәјалында тәсәввүр етдији Имам Меһди ҝәлиб Иранла мүһарибә едәҹәкмиш.

Сијавуш Новрузовун ҝөзләдији имамы танымырыг, амма әдаләтин Меһдиси ҝөрәсән ҝәләндә нијә узун илләрдир халгы сүрүндүрән, сојуб соғана чевирән, руһаниләри һәбс едән, Имам Һүсејн әлејһиссәламын бајрағына гадаға гојан, һиҹабы гадаған едән, фаһишәлији, позғунлуғу реклам едән, хиртдәјәк рүшвәтә батан, газиләри өлүмә атан вә с. ҝүнаһлара мүртәкиб олан бир һакимијјәти гојуб нәјә ҝөрә шиәлији дүнјанын дөрд бир јанына јајан, Фәләстиндә, Ирагда, Әфганыстанда, Суријада, Јәмәндә, Ливанда мәзлумлара көмәк едән, Аллаһын һарамларыны дөвләт сәвијјәсиндә гадаған едән, һалалларына милјардлар хәрҹләјән бир дөвләт илә мүһарибә етсин?

Бурдан ајдын олур ки, доғрудан да Сијавуш Новрузовун башы харабдыр. Вә о һәмин Сијавуш Новрузовдур ки, "пејғәмбәрләр сағ олсајдылар Азәрбајҹанда јашамағы тәрҹиһ едәрдиләр" дејән Мүбариз Гурбанлы илә бир партијадандыр.


1578 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...