Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2022

АБШ Иранла мүһарибәдә ҝөр нәјә үмид бәсләјир?

Сајт јазыр: АБШ администрасијасы Иран дахилиндә “Старлинк” системинә чыхышы тәмин етмәк үчүн милјардер Елон Маск илә мүзакирәләр апарыр. Бу барәдә ҸНН мәлумат јајыб.

“Ағ Ев Илон Маск илә Иранда "Старлинк" интернет хидмәтинин јарадылмасы имканыны мүзакирә едир”, - мәлуматда билдирилиб.

Гејд олунуб ки, “Старлинк” Иранда интернетә ҝиришин тәһлүкәсизлијини тәмин едәҹәк.

Һеч дә гәрибә дејил! АБШ-ын Ираны мәһв етмәк, өз нөкәрләри олан вә һазырда Америкада јашајан пәһләвиләри (сонунҹу шаһын оғлуну) јенидән һакимијјәтә ҝәтирмәк истәји дүнәндә, сырағаҝүндә мејдана чыхмајыб. Бөјүк шејтан адланан АБШ өз нөкәри олан пәһләвиләрин илаһи гүдрәт сајәсиндә мөмин Иран халгы тәрәфиндән Ирандан говулан ҝүндән Ираны дағытмаг истәјиндәдир. Нә гәдәр чалышсалар да өз нөкәркәрини һалимијјәтдә сахлаја билмәдиләр. Иранда Ислам Ингилабы вә Республикасы тәзәҹә мөһкәмләјә башламышды ки, Сәддам кими башга бир нөкәри тапыб Иран әлејһинә гызышдырдылар. Сәддам исә Пәһләвиләрә нисбәтдә ҝеҹ дә олса сонрадан гәфләтдән ајылды вә анлады ки, АБШ ону ајаггабы әсҝиси кими силиб туллајыб бир гыраға. Даһа сонра Сәддамын өзүнү мәһв еләдиләр.

Һәмин АБШ бир вахтлар дүнјаны ләрзәјә салан бир дөвләт икән артыг тәнәззүлә уғрајыб, Аллаһын һөвл вә гүввәси илә дә бундан белә мәһвә доғру ҝедир.

Елә Иран Ислам Республикасынын баниси мәрһум Имам Хомејнинин (р) дилијлә десәк Америка артыг һеч бир гәләт едә билмир. Мәрһум Имам (р) бу сөзү тәгрибән 33 ил бундан габаг бујуруб. О вахтан бу ҝүнә гәдәр АБШ һеч бир гәләт едә билмир.

Индиләрдә хәбәрдә дејилди кими Америка Иранда сон ҝүнләр иғтишаш төрәдән фәсад әһли вә фитнәкар бир овуҹ инсанын үмидинә галыб, онларын нәсә едә билмәсинә үмид бәсләјир. Онлар да ингилабчы халгын бәлкә һеч миндә бири дә дејил.

АБШ чалышыр ки, интернетин имканларындан даһа чох истифадә едиб Ирандакы иғтишашчылары идарә едә билсин. Затән әввәл ҝүндән мәлум иди ки, узун илләрдир Ирана санксија тәтбиг едән бөјүк шејтан Иран халгы илә дүшмәндир. Дост олсајды затән бу гәдәр вахты Ирана зијан вурмазды. Амма бүтүн сәјләрин, санксијаларын, мүһарибә һәдәләринин һеч бир нәтиҹә вермәдијини анлајан АБШ артыг бу ҹүр ишләрә әл атыр. Иншаллаһ Аллаһын изни, көмәји, Имам Заман ағанын инајәти сајәсиндә Иран халгы бу дөјүшдә дә АБШ - а галиб ҝәләҹәк вә өз өлкәсинә, ингилабына саһиб чыхаҹаг.


908 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...