Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2022

Азәрбајҹанда вәһһабиләрин ат ојнатмасы кимә сәрф едир?

Индиләрдә инсанларын сөјләдији сөзләрдән бири дә Азәрбајҹанда вәһһабиләрин ат ојнатмасыдыр. Һәтта адамлар вар дејирләр ки, Азәрбајҹан үчүн һазырланан план бундан ибарәтдир ки, бир нечә ил сонра халг тамамилә вәһабиләшдириләҹәк. Әлбәттә бу һеч дә асан мәсәлә дејил. Азәрбајҹан кими гәдимдән шиә өлкәси олан бир әразидә үмумијјәтлә мүмкүн бир иш дејил. Аллаһа шүкүр олсун ки, Азәрбајҹан халгы шиә халгдыр. Шиәлик, диндарлыг сон илләрдә өтән илләрә нисбәтдә даһа да артыб чохалыб. Бу өлкәдә шиә мүсәлманлары диҝәр мәзһәбләрин мәнсубларындан дәфәләрлә чохдур. Үстәлик шиә мүсәлманлары һәр заман сүннү мүсәлманлары илә гардаш кими доланыблар. Садәҹә инҝилисләрин әлијлә јарадылан вәһһаби - тәкфирчи груплашмалар Әфганыстанда, Пакистанда, Ирагда, Суријада олдуғу кими Азәрбајҹанда да шиә илә сүннү мүсәлманларыны бир биринә дүшмән етмәјә чалышырлар. Дүздүр, Аллаһа јенә шүкүрләр олсун ки, вәһһабиләр адларыны садаладығымыз өлкәләрдә олдуғу кими Азәрбајҹанда силаһлы дәстә, орду шәклиндә фәалијјәт ҝөстәрә, шиә мәсҹидини партладыб сүннүнүн, сүннү мәсҹидини партладыб шиәнин үстүнә јыха билмирләр. Ән азындан һәләлик. Амма јенә дә вәһһаби сијаси ҹәрәјанынын бөлҝә үчүн, демәк олар һәтта бүтүн дүнја үчүн потенсиал тәһлүкә олдуғуну унутмамалыјыг.
Азәрбајҹанда исә бу сөзләр елә белә сөзләр дејил. Неҹә дејәрләр од олмајан јердән түстү чыхмаз. Мәсәлән, елә индиләрдә хәбәрләр јајылыб ки, шиә дијары олан ҝөзәл Ләнкәранымызда газини дөјән вәһһабиләрдән Ләнкәран рајон прокурору Тариел Әләкбәров рүшвәт алараг азадлыға бурахыб. Бу мәсәлә мүвафиг органлар тәрәфиндән арашдырылмалыдыр ки, дөвләтин ичиндә кимләр хәјанәт едирләр. Кимләр өлкәдә вәһһаби - шиә гаршыдурмасы јаратмаға чалышырлар?

Билдијимиз кими вәһһабиләрин өз ичиндә белә парчаланмалар мөвҹуддур. Мәсәлән, вәһһабиләрин арасында хәвариҹ, гисмән хәвариҹләр, отураг хәвариҹләр мөвҹуддур. Онларын мүгабилиндә өлкәдә асајиши позманын һарам олдуғуну, өлкә башчысынын әлејһинә иш ҝөрмәнин дүзҝүн олмадығыны дејән вәһһабиләр вар. Дүздүр ки, биз бунларын әслиндә һамысынын бири безин гырағы олдуғуну дүшүнүр, иланын ағына да ләнәт, гарасына да дејирик. Амма мәсәлә бурасындадыр ки, өлкәдә һәр вәһһаби гаршыдурма чыхартмаг әзминдә олмаја биләр. Гаршыдурма истәјән дәстәләр исә гази дөјдүкләри үчүн һәбс едилиб рүшвәт мүгабилиндә азадлыға бурахылырлар. Бунларын азадлығы ҝөрәсән нијә тәмин едилир? Вәһши, инсанлыгдан чыхан бу јыртыҹы тәсири бағышлајан мәхлуглар васитәсилә јохса Азәрбајҹаны Суријанын, Пакистанын ҝүнүнә салмаға чалышан вә бу ишдә мараглы оланлар вар?

Ону да унутмајаг ки, 44 ҝүнлүк Гарабағ мүһарибәсиндә шиәләр ҹанфәшанлыг едиб тотпаглары алмаларына бахмајараг сүннү президент олан Әрдоғаны даһа чох бу ишин галиби, гәһрәманы кими халга тәгдим едирләр. Әрдоғанын исә вәһһабиләрдән ибарәт дәстәләринин олдуғуну билдирирләр. Истәр бу вәһһаби террорчуларына Азәрбајҹанда јашајмаг үчүн јер верилмәси нөгтеји нәзәриндән, истәрсә дә сабаһ бири ҝүн Азәрбајҹанын Суријаја дөндәрилмәси мәсәләси габаға ҝәләндә бу террорчулардан истифадә етмәк ҹәһәтиндән бу мәсәлә ҝүндәмдә сахланмалыдыр. Бу сәбәбдән дә Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған даим вәһһабиләри һимајә, ИШИД- ә аталыг едән бир үнсүр кими таныдылмалыдыр. Үмумијјәтлә исә Азәрбајҹанда, хүсусилә дә Ләнкәранда мөминләр ајыг сајыг олмалыдыр. Тәхрибата да ујмаг олмаз. Һәмчинин өлкәдә вәһһабиләрин ат ојнатмасына иҹазә дә вермәк олмаз. Чүнки вәһһабиләрин Азәрбајҹанда ат ојнатмасы вә буна иҹазә вермәк АБШ, инҝилис кими шәр дөвләтләрин марагларына вә мәнафејинә там олараг ујғун бир һадисәдир. Онларын исә мүсәлман өлкәләри үчүн ҹыздыглары оланлар анҹаг мүһарибә, гаршыдурма, дағыдыб хараба гојмагдан, сәрвәтини таламагдан ибарәтдир. Аллаһ өзү көмәк олсун.


730 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...