Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2022

Нијә бир бојнујоғун мәмурун евиндән шәһид ҹәназәси чыхмыр?

Кәлбәҹәрдә баш верән һадисәләрдән һамы хәбәрдардыр. 72 нәфәр шәһидимиз вар. Вәтәнин, шәһид аиләләринин башы сағ олсун, олмағына... Аллаһ бу аиләләрә сәбр версин. Шәһидләрә рәһмәт еләсин. Әрбәин ҝүнләриндә онлары Кәрбәла шәһидләри илә мәһшур еләсин. Бүтүн бунлар өз јериндә.

Амма ики һадисә даһа чох адама тәсир едир. Биринҹиси оғлунун ҹәназәсини ҝөрән бир әсҝәр атасынын үрәјинин партлајыб өлмәси һадисәсидир. Бөјүк дәрд вә ағрыдыр. Бу һадисә демәк олар ки, биринҹи дәфәдир баш верир.

Икинҹи һадисә исә биринҹи дәфәдир баш вермир, илләрдир олан бир һадисә садәҹә давам едир. Демәк олар ки, халгын алнына јазылыб. О да бүтүн шәһид аталарынын чәлимсиз, арыг, мискин вәзијјәтдә олмасыдыр. Нә вахта гәдәр шәһид аиләләри анҹаг јетим јесир аиләләр олмалыдыр? Нијә ҝөрә бир мәмурун, депутатын евиндән шәһид ҹәназәси чыхмыр. Вәтәнин јағлы тикәсини јемәк онларын, вәтәнин дағыны синәјә чәкмәк касыбын ишидирми?

Артыг нечәнҹи дәфәдир ки, белә олур. "Бизим Ҹәбиш мүәллим" киносунда олдуғу кими һәјәҹан сигналы заманы далданаҹаға ҝирән һәјәт сакинләри кими варлы, олигарх, мәмур, депутат балалары порсуг бојда олмаларына бахмајараг сичан дешијиндә ҝизләнирләр.

Азәрбајҹанда нә гәдәр ахмаг инсанлар мөвҹуддур. Сијавуш Новрузов, Фазилаб Гәзәнфәроғлу, Заур Гәрибоғлу, Ҹаһандар Бајоғлу, Игбал Ағазадә вә с. кими итәтөк һәддә ахмаг, сәфеһ, ҝиҹ инсанларла өлкә долдурур. Нијә бунларын евләриндән шәһид ҹәназәләри чыхмыр? Өзләри бир өмүр алчаг вә хаин кими јашајыблар, ҝедиб өлсәләр һеч олмаса ҹамаатын ҝөзүндә шәһид кими уҹаларлар. Нијә һакимијјәти гәсб едән алчагларын балаларындан бири өлмүр?

Әлбәттә, јәгин дејәҹәксиз ки, шәһидлик уҹа зирвә олдуғу үчүн алчаглар бу зирвәјә чата билмирләр, онлара анҹаг алчаг кими јашамаг нәсиб олур.

Јенә дә мүһарибә дајанандан сонра шәһид аиләләри, газиләр әзијјәт чәкәҹәк, өзләрини од вуруб јандыраҹаглар. Халг бу барәдә ҹидди дүшүнмәлидир. Бу шәкилдә өлкә һара ҝедир?


1069 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...