Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2022

Игбал нијә бир түркүн өлмәсинә севинә биләр?

Сионист Исраил режиминин өлкәмиздә тәсир аҝенти вә сионист түркү олан Заур Гәрибоғлунун верилишинә тез тез ҝәлән башга бир сионист түркү Игбал Ағазадәдир. Партијасынын ады Үмиддир, амма Азәрбајҹанда бир мүхалифәт партија сәдрләриндән олдуғу һалда халгын она олан үмидләрини һечә ендириб.
Заур Гәрибоғлуна Иран әлејһинә олан програм ачма идеасынын мүәллифи дә Игбал Ағазадәдир.

Өзүнүн сосиал шәбәкәдә олан сәһифәсиндә јазыб:

Иранда ҹидди һәрәкәтләнмә башлајыб. Бу ҝүн сәһәр саатларындан Исфаһан вә Тәбриздән орду һиссәләри Теһрана апарылыб. Ҝүман едилән версија будур ки, Иранын дини рәһбәри Хаменеи дүнјасыны дәјишиб.
Һакимијјәт ичәрисиндә ҹидди гаршыдурма вар. Ҝүнеј Азәрбајҹан үчүн мүбаризәнин јени мәрһәләси башлајаҹаг. Буну билән фарс һакимијјәти Ҝүнејли лидерләрин вә фәалларын һәрәкәтләрини, евләрини там нәзарәтә ҝөтүрүб. Ҝүнејли сојдашларымызы бирлијә вә ајыг-сајыглыға, ваһид мөвге нүмајиш етдирмәјә чағырырам.

Мараглы олан ики мәсәләдир. Биринҹиси будур ки, ҝөрәсән Игбал Ағазадә нијә бир түрк әсилли рәһбәрин дүнјадан ҝетмәсини арзу едир вә буна севинир? Мәҝәр Ајәтуллаһ Хаменеи (Аллаһ ону горусун) түрк дејил? Сән дә Ирандакы түркләри һәмрәјлијә (әслиндә тәхрибата) чағырырсан, бәс онларын рәһбәринин һаггында нијә тәхрибат јајыб шадлыг едирсән? Ҹаваб чох садәдир. Чүнки сән сионист туласысан. Бәли бәли, мәһз сионист туласы. Чүнки Ајәтуллаһ Хаменеи Иранын истәнилән түркдилли шәһәринә ҝедәндә ағсаггалындан тутмуш ушағына гәдәр һәзрәтин пишвазына чыхыб гаршылајыр, "Азәрбајҹан ојагдыр, ингилаба дајагдыр" дејирләр. Бу исә сәнин вә сәнин тулалыг етдијин сионист ағаларынын јухусуна һарам гатыр. Инди сәнә суал: сән Иранда Ајәтуллаһ Хаменеи ағаја рәһбәр дејән түркләри севирсән? Севирсәнсә онларын ағасыны ҝөрәсән нијә севмирсән? Севмирсәнсә нијә севмирсән? Ахы онлар түркдүр. Она ҝөрә севмирсән ки, онлар сизин кими сионист нөкәри дејилләр.

Түркијә, Русија, Ҝүрҹүстанын бир һиссәси дә түрк торпагларыдыр. Нијә мәсәлән Түткијәдәки түркләри бир дәфә гызышдырыб бүтөв Азәрбајҹандан данышмырсан?

Икинҹи мәсәлә будур ки, јазыг Игабала Азәрбајҹанда үмид бәсләјән јохдур. Партијасынын бинасына ҝетсәз бәлкә сизи гаршыламаға өзүндән башга һеч кими тапмазсыз. Адама Азәрбајҹанда инам јохду, Иранда неҹә инансынлар? Иран түркләрини елә дә пафослу чыхышларла бирлијә, истиглала чағырыр ки, ҝүја буна гулаг асан вар? Бәс нијә она гулаг асан јохдур. Чүнки сахтакардыр. Һакимијјәтин ҹиб мүхалифәтидир. Сән белә истиглал далыјҹасан елә Азәрбајҹанда бир иш ҝөр дә. Бир мүддәт һакимијјәтин разылығы илә депутатханада отуруб бәзиләрини тәнгид етди, голтугларынын алты шишди. Елә билди ки, даһа буна Иранда да бахан вар.

Бош бош шајәләр јајмагданса халгын ишинә јарајын!


559 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...