Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2022

Ираны Русија горујур јохса...

Тез - тез ешитдијимиз сөзләрдән бири будур ки, Иран әслиндә ҝүҹлү дөвләт дејил, садәҹә Русијаја архаланыб ајагда өзүнү тутмағы баҹарыр. Әслиндә, сијаси ҝедишатлардан хәбәри олан һәр кәс асанлыгла баша дүшә билир ки, Иранын ҝүҹлү олмасы, империалист гүввәләрә мејдан охумасы Русија илә бағлы дејил. Бәли, Русија бөјүк вә гүдрәтли дөвләтдир. Үстәлик, Авропа, НАТО бу дөвләтлә баҹара билмир. Америка белә даим - Истәр Совет һөкүмәти заманында, истәрсә дә мүстәгиллик дөврүндә Русија илә еһтијатлы давранмаға чалышыб.

Буну да һамы ҝөзәл билир ки, дүнјада һәр заман олдуғу кими бу ҝүн дә дөвләтләр бир бири илә игтисади, сијаси әлагәләр гурурлар. Иран тәкҹә Русија илә дејил, башга дөвләтләр дә мүхтәлиф саһәләрдә сых әмәкдашлығы олан дөвләтдир. Бу да чох тәбии бир шејдир.

Әлбәттә Ираны Русијаја архаланмагда иттиһам едәнләр сионист режимин өлкәмиздәки гулбечәләридир. Онлара сионист режим Иран әлејһинә һүрәҹәкләри, чаггал кими улајаҹаглары, сионист ајаггабысы јалајаҹаглары тәгдирдә Туран Сионист Дөвләти сөз вериб. Амма сөз вермәклә дејил ки, һәлә дә нә сионист режим, нә Америка, нә дә онларын әлалтысы олан Түркијә Ирана гаршы һеч бир гәләт едә билмирләр. Елә Түркијә демишкән, мәҝәр һансыса улајан чаггал, шиә дөвләти олан Ирана һүрән сионист түркү ҹүрәт едиб дејә билирми ки, Түркијә НАТО вә ја Америка шотуна ајагда галыр? Һеч ким һүнәр едиб дејә билмир. Чүнки Түркијәни һимајә едән сионист режим өлкәмиздәки көпәкләринә Түркијәјә гаршы һүрмәк әмри вермәјиб. Һамы да билир ки, Ирандан һәр саһәдә ҝеридә галан Түркијәнин өз гүдрәтинә галсајды Суријада, Ливијада, Ирагда һеч заман ола билмәзди. Мәһз архасында Америка вә сионист режим дајандығы үчүн она буна шыллаг атыр.

Гајыдаг Иран амилинә. Шиә белә етигад едир ки, инсан Аллаһа нә гәдәр бағланарса Аллаһ онун бир о гәдәр көмәји олар. Һазыркы Иран Ислам Республикасы билдијимиз кими Имам Хомејни рәһмәтуллаһи әлејһ тәрәфиндән тәсис едилиб. Мәрһум Имам Хомејнинин һәјатыны охујанлар онун неҹә Аллаһа бағлы олан бир инсан, Имам Заман әлејһиссаламын әсҝәри олдуғуну ҝөзәл билирләр. Бу шәхсин Аллаһдан башга кимәсә бағланмасы, һансыса дөвләтә архаланмасы мүмкүн дејилди. Тәсәввүр един ки, Франса сүрҝүнүндән гајыдаркән Имам Хомејнијә дејирләр ки, тәјјарәмизи вура биләрләр, Имамын бу хәбәри ешитмәздән әввәлки һалы илә ешитдикдән сонракы һалы арасында һеч бир фәрг олмур. Белә бир инсанын ордусу дүшмәндән горхармы? Онлар анҹаг Аллаһа тәвәккүл едирләр, Аллаһ да диҝәр дөвләтләри онларын гуллуғуна ҝәтирир, онлары галиб едир. Бундан тәбии нә вар ки?
Ола биләр бура гәдәр дејилән мәнәви сөһбәтләр кимәсә реал ҝөрүнмәсин, нағыл кими ҝәлсин, һәгигәтдә исә Иранын Русијаја архаланыб ајагда галмасыны јенә кимләрсә дүшүнсүн. Онда ҝәлин бу үч суала ҹаваб верин. Чох демирәм үч суал.

1. Әҝәр Иран Русијаја архаланыб она ҝөрә ајагда галырса, Иранда деврилән шаһ режими дә Америкаја архаланырды. Бәс әҝәр гүдрәтли, һеҝемон дөвләтә архаланмагла иш кечирсә онда Шаһ режими Иранда Ислам Ингилабына гәләбә чалмалы иди. Бәс неҹә олду ки, Ислам Ингилабы гәләбә чалды?

2. Ислам ингилабы оландан сонра Америка мәлун Сәддамы дөврүјјәјә бурахды ки, јениҹә гурулмуш Ислам дөвләтини мәһв еләсин. Амма баҹармады. Америка бир јана дурсун, һәлә о заманлар мәһв олмамыш совет һөкүмәти дә Сәддамы дәстәкләјирди. О заман ки, индики Путин Русијасы јох иди, бәс неҹә олду ки, Ислам Ингилабыны мәһв едә билмәдиләр?

3. Нәһајәт 3-ҹү вә сонунҹу суал будур ки, советләр мәлун вә хәбис Горбачов тәрәфиндән дағыдыландан сонра мүстәгил Русија Федерасијасынын президенти Борис Јелтсин олду. Горбачовла бир команда да тәмсил едилән Јелтсин дә өз досту Горбачов кими Американын демәк олар ки, көләси миссијасыны јеринә јетирирди. Бәс нијә о заманлар Иран Ислам Республикасы ајагда гала билмишди. Ахы о заманлар Иранын Путин кими бир досту јох иди.
сионист исраил түркләри чалышыб бу суаллара ҹаваб версинләр.

Реал олан одур ки, Аллаһын лүтфү, Имам Заман әлејһиссаламын вүҹудунун бәрәкәти васитәсилә шиә дөвләти давамлы олараг нәинки зәифләмир, үстәлик ҝүндән ҝүнә инкишаф едир. Бу исә бүтүн шиә (Ислам) дүшмәнләрини нараһат едир. Аҹығыныздан өлүн!


1179 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...