Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Сентјабр 2022

Нурәддин Меһдиханлынын тәзә ролу мүбарәк олсун

Јени ссенариләр үмиди илә

Милли Шуранын сәдри Ҹәмил Һәсәнлинин президент сечкиләриндә јахшы бир сөзү вар иди. Дејирди ки, актјор алдығы аз маашла һәјатда өз ролуну ифа едә билмир, башгасынын ролуну неҹә ифа едәҹәк. Доғрудан да дәгиг фикирдир. Рол ојнамаг октјорлара аид олдуғу үчүн Ҹәмил Һәсәнли мәһз актјордан данышды, јохса әслиндә бир пара пуллу олигарх вә коррупсионер мәмурдан башга халг јашамыр, сүрүнүр. Һеч кәс өз ролуну ојнаја билмир.
Јәгин ки, хәбәриниз вар ки, халг артисти Нурәддин Меһдиханлы Худафәрин көрпүсү өнүндә дајаныб Аразын о тајында јашајан Иран түркләрини сәсләди. Азәрбајҹан галх ајаға, ҝәл бура бирләшәк, бөјүк түрк дөвләти вә с. вә и.а. Тәбии ки, онун сәси ҝедиб о тајда ишиндә-ҝүҹүндә олан Иран түркләринә чатмады. Амма сонрадан кимсә јутубда гојулан видеоја бахыбса да ки, баба веллә (бош вер) дејиб ишинин ҝүҹүнүн далынҹа ҝедиб.

Сонра Аразын о тајында кимсә Азәрбајҹан әлејһинә сөз дејәндә сионист режимин өлкәмиздә тәсир аҝенти олан Заур Гәрибоғлулар, Ҹаһандар Бајоғлулар, Сәрдар Ҹәлалоғлулар, Турал Аббаслылар, Игбал Ағазадәләр вә онларын тај тушлары шивән гопарыб дејирләр ки, бахын Ирандан бизә сөз атырлар.

Тәбии ки, Нурәддин Меһдиханлы о һәрәкәтиндән сонра тәнгид едилди. Һәтта сосиал шәбәкәләрдә "ҝет биринҹи гызына саһиб чых" мәсләһәтинә гәдәр она дедиләр. Амма чох наһаг јерә Нурәддин Меһдиханлыны бу гәдәр тәнгид едирләр. О, актјордур, өз ролуну ојнаја билмәк үчүн, јәни әлинә беш он манат пул кечсин дејә ҝедиб о ҹүр һајгырыб. Әсас она бу ролу верән ссенаристи вә режиссору тапмаг лазымдыр. Онлар да тәбии ки, мәлумдур. Ортада бир ссенари вар, Туран Исраил Дөвләти ссенариси. Бу ссенаринин нә гәдәр ојунчулары вар. Игбал Ағазадә, Заур, Сәрдар, Турал, Ҹаһандар вә с. инсанлар сионист режиминдән јемләниб бу ссенаридә рол ојнајырлар. Тәәссүф ки, Нурәддин мүәллими дә бу ссенаријә дахил етдиләр.

Амма бу ссенаристләр вә режиссорлар чох нашыдыр. Она ҝөрә ки, бу бојда кино дүзүб гошурлар, амма мүһүм мәсәләни унудурлар. Елә бир киномузда дејилдији кими, емосија чатмыр, емосија. Әҝәр, Нурәддин Меһдиханлыја "Худафәрин һарајлары" ролуну вермәздән әввәл "Президент Апараты фәрјады" ролуну версәјдиләр, бир аз емоссианал вә бир о гәдәр дә инандырыҹы оларды. Бир нечә санијәлик рол. Чәтин бир шеј јохдур, дајанырсан Азәрбајҹан Президент Апараты өнүндә башлајырсан фәрјад етмәјә. Өзүнү јандыран газиләр, ишсиз инсанлар, сәфил ҝүндә јашајан халг, банклара борҹлары оланлар, баһалашмадан әзијјәт чәкәнләр, рүшвәт вә коррупсијадан тәнҝә ҝәләнләр, ушагпулу ала билмәјәнләр, Сијавуш Новрузовун үзүнү ҝөрмәјә мәҹбур оланлар, дини етигад азадлығыны јашаја билмәјәнләр, әсҝәрликдә чүрүдүлән орду, һаггы дејиб һәбс едиләнләр вә вә вә... Һә, инди ки, бу рол тамамланды. Ондан сонра Нурәддин мүәллими јоллајырсан Худафәрин көрпүсүнә.

Билирсиз нијә "Президент Апараты фәрјады" ссенариси чох мүһүмдүр? Она ҝөрә ки, Нурәддин мүәллимә Ирандакы түркләри инандырмаг лазымдыр. Тутаг ки, сән бош бош ҝәлиб Худафәриндә гышгырдын. Ким инанаҹаг? Бир бәндәји Худа демәз ки, а балам, сизин өлкәдә вәзијјәт ҝүндән ҝүнә писләшир. Биз ҝәлиб Азәрбајҹана бирләшмәк истәсәк, бизә орда зүлм едәнләрин габағына Нурәддин Меһдиханлы чыхаҹаг јохса јох? Она ҝөрә дә инандырыҹы олсун, емосија олсун дејә "Президент Апараты фәрјады" мүһүм ссенаридир. Амма белә оланда да диҝәр тәрәфдән Аразын о тајында јашајан һәмшәһриләр дејәҹәк ки, ај гардаш, сиз һәлә ҝедин 10 милјонлуг халгын вәзијјәтини дүзәлт, сонра ҝәлиб бизи дә өзүнүзә гатарсыз. Она ҝөрә дә рәһмәтлик Јашар Нури демишкән һеч белә дә ад олмаз, арсыз ки, арсыз. Артист вә арсыз.

Һә, јадымызда икән ону да дејәк ки, Түркијәнин, Ҝүрҹүстанын, Русијанын бир һиссәсиндә дә һәмшәһриләр вар ахы нијә сионист режимин әлалтылары мәһз Ирандакы һәмшәһриләрин дәрдинә дүшүб? Һәлә мән хариҹи өлкәләрдә полка архасында ишләјән јазыг Азәрбајҹан вәтәндашларыны демирәм. Зәһмәт олмаса бир нечә дәгигәлик гысаметеражлы филм дә онларын һаггында һазырланса јахшы оларды. Гышгырмаг үчүн мүнасиб јери дә сизә дејәк. Азәрбајҹан Хариҹи Ишләр Назирлијинин бинасынын габағы. Олмады, депутатаханын габағында...


1005 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...