Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Сентјабр 2022

Руһани вә сијасәт

Тарих боју динин сијасәтдән ајры олдуғуну халглара тәлгин едибләр. Бу јалана о гәдәр һәгигәт ҹилвәси верибләр ки, бәзи диндарлары һәтта буна инандырыблар ки, диндар, руһани, молла сијасәтә гарыша билмәз.

Түркијәдә бу ахмаг фикрин әлејһдарларындан олан дин хадимләриндән бири бу шүбһәјә чох ҝөзәл рәддијјә вериб дејир ки, нә јахшы? Сән сечкиләрдә ҝәл гапыбәгапы мүсәлманлара, диндарлара јалвар, сечиләндән сонра де ки, онлар сијасәтә гарыша билмәзләр. Сонра машын мисалыны гејд едир. Дејир ки, бу она бәнзәјир ки, машынын авто һиссәләрини диндарлар дүзәлдә, јыға, сазлаја биләрләр, амма машынын өзүнү сүрә биымәзләр?

Мисал үчүн мүсәлман дөвләтләри арасында Иранла истәнилән дүнјәви дөвләти мүгајисә едә биләрсиз. (Әлбәттә, бир сыра инкишаф етмиш гејри мүсәлман дөвләтләрлә дә мүгајисә етмәк олар, амма она бәлкә охуҹулардан кимләрсә инанмаз.) Мәсәлән, Түркијәни ҝөтүрәк. 1923-ҹү илдән етибарән өлкәдә дини һакимијјәт һесаб едилән хилафәт арадан галдырылыб вә ҹумһуријјәт елан олунуб. Амма Иран Ислам Республикасы исә 1979-ҹу илдә гурулуб. Һәр бир инсафлы инсан мүгајисә апарса ҝөрәр ки, Түркијә Ирандан чох - чох ҝеридәдир. Буну Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоғандан тутмуш түркијәли бир чох елм адамлары вә политологлары да етираф едибләр.

Бундан башга бүтүн блокадалара, санксијалара бахмајараг Иранын неҹә мүгавимәт ҝөстәрдијини, ајагда галдығыны, башга мәзлум өлкәләрә көмәк етдијини, ишинә гарышдығы башга мүсәлман өлкәләринин дә мүгавимәт ҝөстәриб габаға ҝетдијини бүтүн дүнја чох ҝөзәл билир. Бу, Аллаһын изни, Имам Заман ағанын хүсуси инајәти иләдир.

Сајт јазыр: "Франса Президенти Еммануел Макрон Иран Президенти Ибраһим Рәисидән Русија вә Украјна арасында данышыгларда васитәчи кими чыхыш етмәсини хаһиш едиб."

Һалбуки бир заманлар, елә индинин өзүндә дә руһанини бәјәнмәјән наданлар вар. Һәмин наданлар авропа дејиб јаныб јахылырлар. Амма Авропанын ән өндә ҝедән өлкәләриндән биринин президенти Иран руһаниләринә аз галыр јалварсын ки, ики өлкә арасында васитәчи олуб мүһарибәјә сон гојсунлар. Үстәлик Франса һеч дә елә белә өлкә дејил, 30 ил мүддәтинә ики өлкә олан Азәрбајҹан илә Ермәнистанын бир разылыға ҝәлмәсиндән өтрү заһирдә тәшкил едилән АТӘТ - ин Минск групунун һәмсәрдләриндән бири мәһз Франса нүмајәндәси иди.

Һәлә беш ил бундан өнҹә Иран Президент Апаратынын елми мүавинлијинин нано-технолоҝијанын инкишафы шөбәсинин катиби Сәид Сәркар ИРНА-ја мүсаһибә верәркән демишди ки, Иран дүнјанын нано-технолоҝија саһәсиндә 7-ҹи јери тутур.

О демишди ки, Иранын нано-технолоҝија саһәсиндә Јапонија, Алманија вә Ҹәнуби Кореја кими ҝүҹлү өлкәләрлә рәгабәти чох јахындыр.

Демәли, руһанинин сијасәтә гарышмасында һеч бир проблем јохдур. Нијә дә олсун ки? Инкишаф дејирсизсә инкишаф етмәји Ислам гадаған етмәјиб ки? Нә гәдәр истәјирсиз инкишаф един. Бундан башга руһани идарәчилији мәнәвијјаты өлү инсанларын идарәчилијиндән гат - гат үстүндүр. Чүнки бу идарәчиликдә тәвазөкарлыг, инсанлары севмәк, хәјанәт етмәмәк, оғурлуг етмәмәк, пак јашамаг, аҹҝөзлүк етмәмәк вар. Халга даһа нә лазымдыр ки? Бир идарәчилијин, бир сијасәт адамынын елми вә иманы олдуса бәсдир, о өлкә ағ ҝүн ҝөрәҹәк.


994 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...