Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Август 2022

Әзадарлыг вә Фөвгәладә Һаллар Назирлији биабырчылығы

Ола биләр ки, кимсә јазынын башлығыны охујанда Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин ишчиләринин әхлагсызлығындан данышаҹағымызы о саат анлајыб белә бир суал версин ки, бу тәрбијәсиз, јијәсиз инсанларын чыхартдығы һоггаларын әзадарлыг мәҹлисләринә нә аидијјаты вар? Әлбәттә ки, аидијјаты вар. Һүсејнбала Мирәләмовун нәвәси јашында олан бир гызла чыхартдығы һоггалардан данышырыг, дејирләр ки, нә дәхли вар? Нурсуз Бајрамын әхлагсызлығыны мисал кими гејд едирик, дејирләр ки, нә дәхли вар? Ај ағлыны ишә салмајан күтлә, бәс бир јандан мәнәвијјат јығышдырылыр дејә бу ҹүр олур да. Әҝәр, инсанлар әхлаг, мәнәвијјат нәдир билсәләр белә биабырчылыглар ола биләрми?

Мәсәлән, Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин ишчиләри ушаглыгдан дини мәҹлисләрдә бөјүсәјдиләр бу ҹүр әхлагсыз һәрәкәтләрә јол верәрдиләрми? Елә мәһз буна ҝөрә дә нәсилләрин мәнәвијјатлы бөјүмәсини истәмирләр. Чүнки мәнәвијјаты олан инсанлар мәнәвијјатсыз бир назирликдә ишләмәјәҹәкләр. Беләликлә дә иш системи бир биринә дәјәҹәк. Ахырда да халг безиб мәнәвијјаты олмајан инсанлары нәинки вәзифәдән һәтта өлкәдән дә ити гован кими говаҹаглар. Мәсәлән, ҝөтүрәк депутатхананы. Депутатханада һеч заман иҹазә вермәзләр ки, Фазилаб, Араз Әлизадә, Гүдрәт Һәсәнгулијев, Фәзаил кими јалтаг, рәзил, өз ҹибини дүшүнән, халгын нифрәт етдији, тәјинатла депутатханада отуран инсанлар гала - гала пак, һалал тикә илә бөјүјән мәнәвијјатлы, иманлы, әхлаглы инсанлар ҝәлиб орда күрсү саһиби олсунлар. Тәсәввүр един ки, ушаглыгдан Фазилабын атасы кими бир нәфәр Фазилабы өз отелиндә фаһишәхана јаратмагла бөјүдүб дана бојда едиб. Башга бир аиләнин өвлады исә өз оғлунун ушаглыгдан әлиндән тутуб мәсҹидә, һүсејнијјәјә, моизәјә апарыб. Өзү дә һалал зәһмәт адамы олуб. Бири бөјүјүб Фазилаб кими әхлагсыз бир мәхлуг олуб, диҝәри тәрбијәли, ганаҹаглы бир инсан. Азәрбајҹанда тәрбијәли, иманлы шәхсләр ҝедиб депутатханада, назирликләрдә тәмсил олунсалар сабаһ - бири ҝүн өлкәдә әдаләт, паклыг тәләб едәҹәкләр. Бу да шәр гүввәләрин ишинә јарамајаҹаг. Одур ки, биләрәкдән халгын балаларыны позурлар ки, халг Фазилаб кими, Фәзаил Ағамалы кими инсанлар әлиндә галсын.


1255 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...