Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијул 2022

Гурбан әминин гурбан Рауф Арифоғлуна нәсиһәти

Христофор Арифоғлу мүәллимин јени кәшфи һаггында

Мадам ки, Азәрбајҹан аналогу олмајан өлкәдир, нијә дә бу өлкәдә аналогу олмајан америкалар кәшф едилмәсин ки? Шәхсән Рауф Арифоғлунун Америка гитәсини кәшф едән Христофор Калумбдан нә әксиклији вар ки? Бир дә ки, Христофор Колумб кими гитә кәшф еләмәјә нә варе? (Азәрбајҹанда елмә гијмәт верилсәјди зијалыларымыз Христофор Колумбун өзүнү кәшф едәрдиләр. Шәхсән биз инанырыг ки, АМЕА-да отуран һәр зијалымыз бир Христофор Колумб чәкисиндә адамдыр. Садәҹә бәхтләри онда ҝәтирмәјиб ки, Арифоғлу кими философларын вә сәјјаһларын аристотелләри, платонлары, хростофорлары үстәләдији өлкәдә јашајырлар.) Һүнәриниз, бир дә елминиз, зијаныз варса Рауф Арифоғлу кими фикирләр кәшф един.

Арифоғлу билдијиниз кими Мүсават гәзетинин тәсисчиси вә баш редакторудур. Елә бир нечә ҝүн бундан габаг онун гәзетинин ҹызма гара јазары Замин Јевлахда мәктәблиләрә "Салам Командир" маһнысыны өјрәтдији үчүн шивән арвадлар кими сәсини башына атмышды ки, ҝәл ҝөрәсән? Бу һәјасыз арваддан бетәр һәјасыз адам ҹызма гарасында дејирди ки, сән мүәллимәсән мүғәннинин базарына нијә ҝирирсән? Бојуну јерә сохдуғумуз (даһа дәгиг десәк өзү өз бојуну јерә сохуб, һәрчәнд белә адамларда утанҹдан башыны дәвәгушу кими јерин дибинә сохмаг сөһбәти јохдур) Арифоғлу ҝүја һәҹҹә ҝедиб, амма Замин кими атеистләрә иҹазә верир ки, һиҹаблы, инанҹлы, өзү дә шиә мәзһәбли бир мүәллимә һаггында бу ҹүр өз ана - баҹысына јарашдырмајан сөзләр јазсын. Амма Замин Һаҹы кими виҹдансызлар ҝәрәк бир ҹызма гара да јазыб Ариф кишинин оғлуна билдирсинләр ки, гәзетчисән ҝет гәзәтиндә јаз, сәјјаһларын, даһа дәгиг Христофор Колумбун базарына нијә ҝирирсән? Америка кәшф олунду гуртарды даһа.

Бәс Арифоғлу нә едиб? Өзүндән икинҹи дәфә Америка кәшф етмәк истәјиб амма рәзил вәзијјәтә дүшүб. Демәли, бу рәзил дејир ки, мән һакимијјәтә мүхалифәм, амма президент Илһам Әлијеви дәстәкләјирәм. Адам президент Илһам Әлијеви башга үнванла тәрифләсәјди дәрд јары иди. Ола биләр десин ки, мән һакимијјәтә мүхалифәм, амма тојда ојнајан Илһам Әлијеви дәстәкләјирәм. Чүнки ҝөзәл ојнамағы вар. Амма бурда да дејәҹәкләр ки, һеч дәхли вар?

Гысасы, Арифоғлу Христофор Колумбун кәшфини көлҝәдә гојаҹаг бир кәшф етмәклә һәлә бундан нечә ил сонра да президентин көлҝәсиндә вә халгын гаршысында ҝөзү көлҝәли фырлана биләҹәк. Бурда исә "Јол әһвалаты" филминдә Гурбан дајынын сөзү јада дүшүр: Оғлум, севҝи азаддыр, севирсән сев. Сән елә билмә мән севҝинин әлејһинәјәм.

Арифоғлунун президент Илһам Әлијеви севмәсинә кимсә гарыша билмәз. Өзүнүн сијасәтдә кечдији узун јол әһвалаты һамыја мәлумдур. Өзүнү президент уғрунда гурбан вермәси дә. Амма ҝәрәк севәндә дә әндирабади севмәјәсән. Јох әҝәр Арифоғлу билмәјиб буну дејибсә хатырладаг ки, онун мүхалиф олдуғу һакимијјәт адамлары нә Христофор Колумбун, нә дә Гурбан әминин имзасы илә сечилмир. Онлары мәһз Илһам Әлијев сечир.


1391 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...