Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијул 2022

Замин Һаҹы, билирсән нијә Јевлахда мүәллимә ушаглара дини маһны өјрәдир?

Мүсаватын бир јерә чыха билмәјиб көшәдә - буҹагда галдығы үчүн нәһајәт өзүнү зорла журналист кими сырыјан көшә јазары Замин Һаҹы јазыр: ”Јери ҝәлмишкән, о јевлахлы гадын мүәллими баша дүшмәјә чалышырам, алынмыр. Рәһмәтлијин гызы, сәнин дәрсин ријазијјатдыр, бурда ушаглара Хомејни һагда маһны өјрәтмәк нә демәкдир? Һеч олмазса һансыса мүсәлман ријазијјатчыдан даныш, чаршаб өртмәјин радиусуну, намаз гылмағын буҹагларыны, нә билим, Ајын чыхмасы графикини өјрәт, ушаглар да јекәлиб ҝедиб Шамахы рәсәдханасында ишә дүзәлсинләр, дини бајрамларын вахтыны, салават чәкмәјин дәгигәсини-филаны халга ачыгласынлар. Сән нијә нәғмә мүәллиминин базарына ҝирирсән? ”

Бу адамын өзүнә дејән лазымдыр ки, сән нијә журналистләрин базарына ҝирмисән ахы? Мәҝәр, Игтисад университетини битирмәмисән?

Замин Һаҹыны һамы таныјыр. Ҝиҹ ҝиҹ көшәләр јазмагла, она буна саташмагла беш он манат Арифоғлудан пул гырпыр. Амма кишијә јарашмајан һәрәкәтләр едир. Ҝөрәсән, онун ханымы, ана - баҹысы Јехлахдакы мәктәб мүәллими кими мәсәлән, ушаглара Елчибәј һаггында маһны өјрәтсәјдиләр вә Елчибәји севмәјәнләр онлары бу ҹүр мәсхәрәјә гојсајдылар, Заминин хошу ҝәләрди? Бу ҹүр ахмаг адамлардан әслиндә нә десән чыхар. Ҹамаатын ана баҹысыны тәһгир едиб сонра бу тәһгирамиз ҹүмләләри ҹызма гараја долдуруб пул газанмаг кишиләрин аләминдә накишиликдир. Башгасынын ана баҹысы һаггында јазанда онун јеринә өз ана баҹыны гој, сонра јаз. Чап еләмәмишдән әввәл јазыны апар ана баҹына ҝөстәр, әҝәр үзүнә түпүрмәсәләр, ондан сонра ҝет чап еләтдир.

Әзиз мүәллимин өјрәтдији исә мәрһум Имам Хомејни һаггында јох Имам Заман аға һаггында олан маһныдыр.

Амма, онун сорушдуғу суала ҝәлинҹә, дејир ки, сән нијә нәғмә мүәллиминин базарына ҝирирсән? Сәндән сорушан вар ки, сән нијә беш он манат үчүн һакимијјәтин ҜӨЗҮНӘ ҜИРӘН гәзет саһибләринин ҜӨЗҮНӘ ҜИРИРСӘН? Сонра да о ҹүр мүәллимәләр ушаглара дини бу ҹүр васитәләрлә өјрәтмәјә чалышырлар ки, сәнин кими паразитләр ушаглары јолдан чыхарда билмәсинләр. Суалынын ҹавабы әслиндә бу гәдәр садәдир. Садәҹә сәнин кими малотаранлар ганмаз белә шејләри. Малотаранларын да адыны батырырсан.


554 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...