Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијул 2022

Бура Иран дејил

Нијә Азәрбајҹан инанҹлысы Ирана мејилләнир?

Бу дәгигә Азәрбајҹанда залым режимдән тутмуш, онун әлалтылары, троллары, сионист Исраил түркләринә гәдәр һамыны Азәрбајҹан инанҹлысынын Ирана мејилләнмәси нараһат едир.

Сәбәб нә имиш? Азәрбајҹан инанҹлысынын Ирана мејилләнмәсинин сәбәби бир гәдәр дә адлары чәкилән үнсүрләрдир.

Мисал үчүн кечән дәфә сосиал шәбәкәләрдә бир нәфәрин көјнәји пајлашылыб. Көјнәјин үзәриндә 313 рәгәми вә Зүлфүгар гылынҹы әкс етдирилиб. 313 нәфәр Имам Заман ағанын (ә.ф) зүһур едәркән хас дөјүшчүләринин сајынын рәгәмидир. Зүлфүгар гылынҹы исә Имам Әлинин (ә) гылынҹыдыр. Бу гардашы шәһәрдә полис тутуб дејиб ки, бурда бу көјнәји ҝејинә билмәзсән. Нијә ај рәис? Нијә олаҹаг? Чүнки бура Иран дејил, бура Азәрбајҹандыр. Санки Азәрбајҹан елә 313 нәфәрин ашиги, Зүлфүгар гылынҹынын дәлиси оланларын, Әли (ә) шиәләринин јурду дејил. Санки Гарабағы аланлар шәһәрдә үзәриндә әхлагсыз бајрамнурсузларын шәкли әкс етдирилән көјнәклә ҝәзән инсанлар идиләр. Ај алчаглар, ишғал алтында олан торпаглары "Ја Һүсејн" дејиб синә вуран, мәрсијә охујан иҝидләрин әлијлә алмадынызмы? Јохса сиз өзүнүзү 313 нәфәрин дүшмәни олан дәҹҹал һесаб едирсиз. Јохса Зүлфүгар гылынҹынын бојнуну вурдуғу инсанлар сизин әҹдадыныз олуб? Нијә бу дини атрибутлардан бу гәдәр горхурсуз?
Бундан башга мәктәбләрдә 12 Имамдан (ә) охујан бир шәхси дә хәбәрдарлыг етмишдиләр ки, бура Иран дејил. Сон олараг да Јевлахда мәктәб мүәллимәси "Салам фәрмандеһ" маһнысыны шаҝирдләрә өјрәтдији үчүн мәзәммәт едилиб. Сонра дејирләр ки, нијә Азәрбајҹан инанҹлысы Ирана мејилләнир? Ај алчаг, сиз сәбәб олурсуз да. Һарда јахшы шеј варса Ирандадырса инанҹлы әлбәттә Ирана мејилләнәҹәк.

Öзү дә "Бура Иран дејил" дејән алчаг зүмрә ҝөрүн нә гәдәр ахмагдыр ки, бу ҹүр дедикдә инсанлары Ирана мејилләндирирләр, Ирана мејилләндикҹә дә нараһат олурлар. Сабаһ јенә дә Азәрбајҹан инанҹлысынын Ирана мејилләнмәсиндән нараһат олуб бура Иран дејил дејирләр. Јенә дә бундан өтрү Ирана мејилләнәндә нараһат олурлар.
Бу сәбәбдән дә дејирик ки, бу ахмаг зүмрәнин ики көпүклүк ағлы јохдур.


619 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...