Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2022

Адам киши олар!

Фуад Гәһрәманлыја

Азәрбајҹанда өмрүнү мүбаризәјә һәср еләмиш мүхалифәт лидерләриндән олан Фуад Гәһрәманлынын статусу сәс-күјә сәбәб олуб. Әввәлҹә Јевлахда бүтүн дүнјада мәшһур олан "Салам фәрмандеһ" маһнысыны синифдә ушаглара өјрәдән мүәллимә һаггында бу статусу јазыб: "Јевлах рајонундакы мәктәбләрдән бириндә шаҝирдләрә Иранын али дини лидери Хоменејијә һәср олунмуш “Салам фәрмандеһ” маһнысы ифа етдирилиб. Бунула бағлы видеода Азәрбајҹан бајрағынын да тәрс асылдығы ҝөрүнүр.

Бу һадисә Азәрбајҹанын дүнјәви дөвләт гурулушуна гаршы јөнәлмиш идеоложи тәхрибат кими гијмәтләндирилмәли вә бир даһа белә һала јол верилмәмәлидир. Һадисә дәрһал арашдырылмалы, мәсулијјәт дашыјан шәхсләр мәктәбдән узаглашдырылмалы, өлкәнин тәһсил системинә бу ҹүр сызма һалларынын гаршысы гәтијјәтлә алынмалыдыр.
Тәһсил Назирлији бу мәсәлә илә бағлы ҹәмијјәтә изаһат вермәлидир."

Бу статусу охујанда Фуад Гәһрәманлыја анҹаг бир ҹүмлә јазмаг кечир инсанын үрәјиндән: АДАМ КИШИ ОЛАР! Она ҝөрә јох ки, бурада дуруб шиә дөвләти олан Ирана өз кинини гусуб. Бу барәдә затән адамы кифајәт гәдәр гынајыблар. Дуруб бурдан Фуад бәј кими мүбариз, залым режим өнүндә гәтијјәтлә дајанан бир шәхсә "нијә мәктәбләрдә азјашлы гызлар ҝөбәк рәгси ојнајанда сәсин чыхмырды" дејә дә билмәрик. Чүнки - адамын Аллаһы вар - Фуад бәји һәгигәтән дә өлкәдә мүхалифәт вә мүбариз мүхалифәтчи һесаб едирик. Өлкәдә зүлм вә әдаләтсизлик әлејһинә илләрдир вердији мүбаризәјә көлҝә дүшүрмәк олмаз. Бәс ону нијә гынајырыг?

Она ҝөрә ки, әввәла бу маһны Иранын Али Дини Лидеринә аид дејил. Иранда, иранлылар тәрәфиндән охунула биләр. Бәлкә маһныда Иранын Али Дини Лидеринин ады да чәкилә биләр. Амма маһны сырф Имам Заман (ә.ф) ағаја һәср олунуб. Командир (фәрмандеһ) сөзүндән мәгсәд дә нә Гасим Сүлејмани, нә дә Ајәтуллаһ Хаменеи дејил. Мәһз Имам Заман (ә.ф) ағадыр. О Аға ки, сиз дә јәгин ки, белә етигад едирсиз ки, о ҝәләҹәк вә дүнјада әдаләти бәргәрар едәҹәк. Һәтта бәлкә бу ҹүр үмид едирсиниз ки, сизә дә бир мүбариз үнванында өз ордусунда јер верәҹәк!

Икинҹиси вә Азәрбајҹан менталитети ҹәһәтдән даһа мүһүм олан мәсәлә будур ки, Азәрбајҹан кишисинә, хүсусилә дә сизин кими бир адама јарашмаз ки, дуруб киминсә ханымы һаггында шивәнлик саласыныз вә ишвәрәнлик едибмиш кими һај -күј гопарасыныз. Лап дејәк ки, бу иши хариҹи өлкәләрин (Иранын) бир тәһлүкәси кими һесаб едирсиз. Амма дуруб һәвәскар чәкилишлә, үч - дөрд шаҝирдлә данышан, онлара дини маһны өјрәдән бир азәрбајҹанлы анасы, баҹысы, хүсусилә дә мүәллимәси вә даһа да мүһүм мөминә, һиҹаблы мүәллимәси һаггында статус јазмаг о гәдәр дә мүһүм бир мәсәлә дејил. Өлкәдә о гәдәр проблемләр вар, елә онларла мәшғул олмағы давам етдирмәк даһа мәгсәдәујғун оларды. Өзү дә бир һиҹаблы баҹынызы елә үнванлара шикајәт едирсиниз ки, һәмин үнванларын өзләри әдаләтсизлик, рүшвәт ичиндә батыб ҝедир. Һәмин үнванлар (Тәһсил Назирлији) өлкә мәктәблисинә ҝөбәк рәгси ојнатдыранлара бир сөз демәди.

Үчүнҹүсү, Фуад Гәһрәманлы мәлум статусдан сонра ону гынајанлары ҝөрүб нөвбәти статус јазыб вә өзүнүн һаглы мүбаризәсини ҝөзүмүзә сохуб. Мән елә едәндә сиз һарда идиз, мән белә едәндә сиз нә едирдиз кими суаллар вериб. Санки өлкәдә зүлмләрә етираз едән анҹаг Фуад Гәһрәманлыдыр вәссалам. Өлкәдә сизин кими етираз едән диндарларын сајы һеч дә аз дејил. Амма инсан етдији јахшы иши баша гахынҹ етмәз. Затән сизә етираз едәнләр сизи таныјырса зүлмә гаршы олан мүбаризәнизи дә дәстәкләјир. Амма етдијиниз иши Аллаһ рызасы үчүн един вә гојун Аллаһла аранызда галсын. Бир ханымын, өзү дә һиҹаблы, мүәллимә бир ханымын етдији бир иши шивәнлик салыб аләмә ҹар чәкдијиниз кими Аллаһ јолунда мүбаризә апармағынызы да аләмә ҹар чәкмәјин!


596 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...