Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2022

Мән Сијавушун јеринә олсајдым

Дејирләр депутатларын маашы галдырылыб. Халга санки "спичка" вурублар. Онсуз да бизим халгы псих едибләр, бир аз да әсәб хәстәсинә дөнмүшүк.

Бир мүтәфәккир бујуруб ки, бир халгы мәһв еләмәк истәсәниз елмини, мәктәбини хараба гојун кифајәтдир. Амма Азәрбајҹанда халгы мәһвә сүркләмәк үчүн һакимијјәт јахшы јол тапыб. Депутатларын маашыны галдырын ҝөрүн әсәбдән халгын тәзјигиндән тутмуш шәкәринә гәдәр неҹә галхыр?

Там сәмими сөзүмүздүр. Елә билирсиз ки, һеч бир ишә јарамајан фазилабларын, гүдрәтсиз гүдрәтләрин, ағламалы ҝүндә олдуғу һалда бирдән бирә аға малына дөнән фәзиләтсиз фәзаилағамалыларын, бүтүн ҝүнү гушлајан сијавушларын, үзүндә бир грам нур олмајан өзүндән разы разинуруллаларын маашы елә белә галхыр? Дүздүр, онлар һакимијјәт тәрәфиндән инәк кими сағылыблар, мандат үчүн күлли мигдарда пул верибләр, диҝәр тәрәфдән дә неҹә лазымдыр ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едибләр. Амма халгын үрәјини партлатмаг үчүн "Сијавуш Новрузовун маашы галхды" хәбәри јајылса бәсдир.

Бу ҹүр рәзил депутат јығыны депутат олмасајдылар, һәјәтләриндә нефт фонтан вурдуғу үчүн милјончуја дөнсәјдиләр адамы јандырмазды. Дејәрдик ки, ола билсин ки, Аллаһын севимли бәндәсидир, Аллаһ да башындан төкүр. Амма адам дүшүнәндә ки, ҝиҹ ҝиҹ данышан бир јалтаг ордусунун маашы галхыб адамы од ҝөтүрүр. Чүнки халгын тәрәфиндән ҝүја сечилиб хараба галмыш депутатханада отурублар анҹаг өз гарынларыны ҝүдүрләр. Белә дә ки, бизә нә олур аз олур. Онсуз да бу јалтаг јығынағы ҝөзәл билир ки, онлары халг севмир, онлар да халгы севмирләр. Бир аз диндирсәниз халга дејәрләр ки, нә олуб ахы, сән нијә мәним маашымын галхмасыны истәмирсән? Сәнә ҝөрә галхыр мәҝәр маашым? Ҝүл кими јалтаглыг едирик, ордан-бурдан борҹ тапыб президент апаратына вермишик, һаггымыздыр ки, сиркдә бир дәнә бизим дә мандатымыз олсун.

Амма мәм шәхсән Сијавуш Новрузовун, елә диҝәр депутатхана мәхлугларынын да јеринә олсајдым әзијјәт чәкиб депутатханаја ҝетмәздим.

İнанын Аллаһа там сәмими сөздүр. Бәс нә едәрдим? Ај гардаш, Сијавуш Новрузов мәҝәр истәсә башга јердән 8000 газана билмәз. Истәсә 8000000 да газанар. Неҹә? Чох садә. ХХЫ әсрдир. Бир дәнә мәсәлән, "Сивајуш ҝүлүр ҝүлдүрүр" адлы јутуб каналы ачса бәсдир. Адамын јарым дәгигәлик екрана бахмасы ән азы јох јердән 100000 бахыш сајы ҝәтирәр. 1000-дән чох адам да шәрһ јазса, лике еләсә бәсдир. Јүз јутубер Сијавушун әлинә су төкә билмәз. Беләликлә дә Сијавуш Новрузов пула пул демәз. Бир јутубдан ајлыг ҝәлири Путинин дөврәсиндә фырланан олигархларын газанҹындан ики - үч дәфә чох олар.

Бу да белә. Нечә нәфәрин Сијавуш Новрузовун маашынын галхмасы хәбәриндән үрәјинин партлајыб өлмәсини билмәсәк дә ону билирик ки, јахында чох тәһлүкә һадисәләр баш верәҹәк.


1767 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...