Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2022

Шүкүр сәнә илаһи, Мүбариз Гурбанлы донузлары бәјәнмир

Һаҹы Таленин етираз аксијасына ДГДК кими танынан, әслиндәсә ДГЈК, јәни Дини Гурумларла иш үзрә ЈАП Комитәси етираз билдириб. Әлбәттә, бир нечә сәтрдән ибарәт олан јазыда мүбариз инсан кими јох, даим јалтаг, ҜӨЗӘ ҜИРӘН бир мәхлуг кими танынан, өзүнү ЈАП-ын јолунда даим гурбан вермәк истәјән Мүбариз Гурбанлы Ираны да унутмајыб. Ҹызма-гаранын сонунда дејир ки, хариҹи дөвләт, јәни Иран дини тәһсил верир, руһани јетишдирир, амма бир дәфә дә олсун ишғал алтында олан мәсҹидләрдә донуз сахлајан ермәниләрә етираз етмәјиб.

Бу "машенник" өзү дә дуруб дини тәһсил вә руһани сөзүнү дырнаг арасында јазыб. Ҝүја инди бунлар Иранын дини тәһсилини бәјәнмир, дырнагарасы һесаб едир вә Һаҹы Талени дә руһани һесаб етмирләр. Ај јазыглар, Һаҹы Таленин тәһсил алдығы Гум елмијјә һөвзәсинә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән охумаға ҝәлирләр.
Авропасындан тутмуш Африкасына гәдәр. Һәтта сизин ачдығыныз илаһијјат университетинин белә бир гәпијә дәјмәдијини билән Азәрбајҹан вәтәндашлары да ҝедиб Гумда охујур. Сиз ким олмусуз ки, Гуму бәјәнмирсиз? Илаһијјат университетиндә һансы руһанини јетишдириб ҹәмијјәтә тәгдим етмисиз ки, Һаҹы Тале кими руһаниләри бәјәнмирсиз. Сизин кими өмүрләри һарам јејиб пивәнојларда румка вуран алчаглар әлбәттә Гуму вә орда тәһсил алан руһаниләри бәјәнмәмәлидир. Бәјәнсәләр ганунаујғунсузлуг әмәлә ҝәләр.

Һәм дә дејир ки, Иран ҝүја индијәдәк Ермәнистана мәсҹиддә донуз отардыглары үчүн һеч нә демәјиб. Ај бәдбәхтләр, мәсҹиддә донуз отармаг даһа писдир, јохса зинданда инсан чүрүтмәк? Ермәни мәсҹиддә донуз отарыр, сиз зинданда руһани чүрүдүрсүз. Һеч олмаса сиз данышмајын. Сиз инди өзүнүзү ермәнидән јахшы, мүсәлман һесаб едирсиз? Өмүрләри дини тәһсиллә кечән, пак јашајан, пак инсанлар јетишдирән шәхсләри һәбсә салмысыз, Мүбариз кими сәвијјәсиз инсанлар, дүнән румканын ичинә ҝирән мутилшикләр Дини Гурумларын сәдри олуб. (Әлбәттә, әслиндә динсиз гурумлар јазмалыјыг) Сиз ки, румканын ичинә ҝирән алкашларсыз сизә нә дәхли вар мәсҹиддә нә сахлајыблар. Шүкүр сәнә илаһи, бунлар инди Аллаһын донузуну бәјәнмирләр. Сиз елә бир өмүр Аллаһа итаәтсиз, донуз кими басыб халгын малыны јејән, үстүндән кафеләрдә пијә бакалыны башына чәкән зүмрә олмусуз. Јахшы ки, ермәниләр мәсҹидә ики үч дәнә донуз бурахыб Аллаһ јадыныза дүшүб.

Бундан сонра бир ҹызма гара едәндә бир өзүнүзә бахын, бир дә донуза, сонра нәсә јазын.


1124 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...