Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2022

Елм оҹагларында гызлара ҝөбәк атдырыб зинданларда Аллаһы сөјүрләр

Һиҹаба, динә, руһанијјәтә, Һаҹы Талејә азадлыг!

Һаҹы Таленин ады ҝәләндә ағла һиҹаб азадлығы ҝәлир. Илк дәфә 2010-ҹу илдә һиҹаб гадағасы чыхмышды, Һаҹы Тале кими мәрд, гејрәтли оғуллар һәтта тәһсилини јарымчыг гојуб Бакыја мәһз һиҹабы горумаға ҝәлмишди. Ондан сонра гысамүддәтли һәбсләр ҝөрсә дә нәһајәт Нардаран һадисәләриндән сонра узунмүддәтли һәбс едилди. Әлбәттә Аллаһа тәвәккүл едән, Аллаһын мүтләг галиб вә Гәһһар олдуғуну билән һәр кәс онун Аллаһын изни, мәсумларын (ә) инајәти илә тезликлә һәбсдән чыхаҹағына, ону ора саланларын тезликлә лајигли јерләринә ҝирҹәкләринә инаныр.

Бу јахынларда Һаҹы Тале илә бағлы үзүҹү хәбәр алдыг. Бир Ислам Һәрәкаты лидеринин, азад руһлу һүсејнчинин зинданда аҹлыға башламасы фаҹиәдир. Тәсәввүр един ки, онун кими дин рәһбәрләри инсанлары демәлидир ки, ҹанынызы тәһлүкәјә атыб аҹлыг етмәјин, амма онун өзү бу ҝүн аҹлыға башлајыб. Үстәлик бу аҹлығы шәһадәт аҹлығы адландырыб.

Əн писи дә будур ки, бу һадисә билирсизми һансы ҝүнләрә тәсадүф едиб? Һаҹы Тале зинданда аҹлыг аксијасына башлајанда пајтахтда азјашлы ушагларын ҝөбәкләрини ачыб рәгс еләтдирирдиләр.
Академик Зәрифә Әлијева адына лисејдә пулла мүәллимә ојнатдыглары дејилир. Азјашлы гыз ушаглары орта мәктәбдә ҝөбәк рәгси ојнајырлар. Телеканализасијаларын бириндә ачыг ашкар ҝөбәк рәгси ојнадырлар. Бу хараба өлкәни даһа нә гәдәр позаҹаглар ҝөрәсән?

Белә зүлм олар ки, илаһијјатчыны һәбс елә, зинданларда Аллаһы сөј, телеканализасијалар, мәктәб вә лисејләр фаһишәханаја дөнсүн?

Буну алчаг, ермәнидән бетәр һакимијјәт биләрәкдән едир ки, халгын әхлагы позулдугҹа позулсун. Аллаһын ләнәти олсун бу ҹүр алчаг мәхлуглара. Аллаһ бу мәхлуглары һидајәт олмасалар мәһв еләсин.
Һаҹы Таленин аҹлыг аксијасы ишинә мөминләр ҹидди јанашмалыдыр. Мүмкүн гәдәр һамы јазысы, сөзү, чыхышы, әмәли илә етираз етмәлидир. Доғрудан да бир руһани аҹлыг едирсә, бир ҹәмијјәтдә јашамаг әвәзинә аҹлығы тәрҹиһ едирсә доғрудан да бу ҹәмијјәт өлүдүр. Аллаһдан бу өлкәјә даһа чох бәла ҝәләҹәк. Интаһар едәнләри руһаниләр интиһардан чәкиндирмәли олдуглары һалда руһаниләр аҹлыг аксијасы кечирир. Бу зүлмү Аллаһ ҝөтүрмәз.
Əввәлдә гејд етдик ки, һиҹаба гадаға гојуланда Һаҹы Тале кими мәрд оғуллар синәләрини сипәр етдиләр. Бу ҝүн дә Һаҹы Тале үчүн синәләрин сипәр едилдији вахтдыр. Мәһәррәм ајында шүҹаәтдән дәм вуран шаириндән, мәддаһындам тутмуш минбәр әһлинә гәдәр һамы Һаҹы Талејә дәстәк олмалыдыр. Аллаһ руһаниләримизи горусун, залымлары мәһв еләсин.


1278 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...