Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2022

Һаҹы Талени "өлдүрә" билмәјибләр!

Илаһијјатчы, сијаси фәал Һаҹы Тале Бағырзадә артыг бир нечә ҝүндүр ки, һәбсханада аҹлыг аксијасы кечирир. Артыг башга бир чох мүсәлман өлкәләринә дә хәбәр ҝедиб чыхыб. Башга мүсәлман өлкәләриндә дә инсанлар Азәрбајҹан һакимијјәтинин неҹә алчаг, рәзил олмасындан хәбәрдардыр. Чүнки истәнилән јердә мүсәлман вә гејри мүсәлман баша дүшүр ки, Аллаһы сөјмәк олмаз. Үмумијјәтлә мүгәддәсатлара тохунмаг олмаз. Һаҹы Тале исә әмәлли башлы ингилаб едиб. Бир тәрәфдән өзүнү динин, мәсҹидин досту кими ҝөстәрән һакимијјәт вар. Онлар һәтта 44 ҝүнлүк Гарабағ зәфәриндән сонра ишғалдан азад едилмиш әразиләрдәки мәсҹидләрә ҝедиб шоу ҝөстәрир, жест едир, өзләрини динин досту, мәсҹидин һимајәдары кими ҝөстәрирләр. Һәмчинин, сарај моллалары васитәсилә инсанлара динин досту олдугларыны ҝөстәрмәк истәјирләр. Бу тәрәфдән дә Һаҹы Тале кими гејрәтли оғуллар һәбсханда баш алыб ҝедән һагсызлгылары, мәмурларын Аллаһы сөјмәләрини ифша едирләр. Бу да тәбии ки, алчаг һакимијјәтә сәрф еләмир. Артыг бунун габағыны нәинки ала билмирләр, үстәлик башга бир нечә мәһбус да бу аксијаја гошулуб. Мәсәлә бир аз даһа чох иҹтимаиләшиб.

Галыблар нә етсинләр, бәзи алчаг адамлары данышдырыб дејирләр ки, һәбсханада белә бир һал јохдур, Һаҹы Тале јалан данышыр. Бу ахмаглар елә билир ки, халгы инандыра биләҹәкләр. Ај алчаг, мәнәвијјатсыз тајфа, мәҝәр, халг өз илаһијјатчысыны гојуб сизин тролларыныза инанаҹаг? Јахшы, әҝәр бу јаландырса нијә индијәдәк олмурду. Индијәдәк Һаҹы Тале аҹлыг аксијасына башламајанда дејирдиз ки, јаланчыдыр? Нә јахшы, данышмајанда јахшы инсан, "сөзәбахан дустаг" олур, данышанда нараһат олурсуз?

Һаҹы Таленин бу һәрәкәти Азәрбајҹанда Ислами руһу бир аз да дирилтди. Елә мәһз буна ҝөрә дә о вә онун кими гејрәтли оғуллардан горхурлар. Чүнки онлар һәбсдә олмаларына бахмајараг бир чыхышлары, һәтта сусмаглары, јемәк јемәмәләри илә дини, азадлыгсевәр ҹамиәләри ајаға галдыра билирләр. Буна ҝөрә дә Һаҹы Таленин потенсиалындан горхан алчаг зүмрә она Нардаран шоусунда төһмәт вурмаг истәди. Амма баҹармады. Һаҹы Талени нә ҹисмани олараг нә дә мадди олараг өлдүрә билмәјибләр. Халгын, хүсусилә инанҹлыларын ҝөзүндән сала билмәјибләр.

Бир мәсәләни диггәтдә сахлајаг. Бу ҝүн Һаҹы Таледән башга диҝәр бир нечә мәһбус да аҹлыг аксијасына башлајыб. Кимләр ки, зинданда вә ја азадлыгда бу аксијаја гошула билмир, һеч олмаса әлләриндә олан онлајн имканлардан, сосиал шәбәкәләрдә ачдыглары сәһифәләрдән истифадә едиб мәсәләни иҹтимаиләшдирсән. Баҹаран гардашлар хариҹи дилләрә тәрҹүмә едиб мөвҹуд вәзијјәти даһа чох инсана, инанҹлыја чатдырсынлар. Бунунла ән азындан мүгавимәт руһунун, һүсејнчи амалларын, идеалларын һәлә дә јашадығыны дүнјаја ҝөстәрмәк олар. Залымларын горхдуғу да һагг әһлинин бирлији, бир-биринә дәстәк олмасыдыр.


625 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...