Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијун 2022

Әрдоғаны һәфтә сәккиз мән доггуз дәвәт едәнләр Түркијәдән бу ҹүр ибрәт алсаларды јахшы оларды

Дејирәм дүнја чох гәрибәдир. Бизим кими јүзләрлә, минләрлә инсанлар өз вәтәниндә јемәјә чөрәк тапмыр, баһачылыг, коммунал борҹлар, ишсизлик, коррупсија, өлкәдәки таланчылыг бүтүн халгы әлдән салыр. Мәмурларын дөвләтә хәјанәт етмәси, халгын пулуну оғурлајыб хариҹдә өзләринә мүлкләр алмалары, өлкәдә аилә биснесләри гурмалары да диҝәр тәрәфдән өлкәни пис вәзијјәтә салыб. Бу вәзијјәтдән долајы инсанларымыз хариҹи өлкәләрә ҝедирләр. Әлбәттә ки, динҹәлмәјә, кефә, дәниз гырағына јох, полка, витрин далында ишләмәјә, иншаатда семент гарышдырмаға ҝедирләр. Јахуд да ән јахшы һалда "урусјет" дедикләри јерә ҝедиб бир парча чөрәк ахтарырлар.
Бунлар бир ҹүр дидәрҝин инсанлардыр.

Башга тәрәфдән өлкәдә һаггы дедикләри, зүлмләри ифша етдикләри, һагзылыгларла барышмадыглары үчүн өлкәдән сүрҝүн олунан, мүһаҹир һәјаты јашајан, јахуд да мүбаризәсини өлкәдә апардығы үчүн һәбсләрә атылан инсанлар да мөвҹуддур. Бу јазыглар да бир башга ҹүр вәтәндән дидәрҝин, азадлыгдан мәрһум олублар.
Бүтүн бунларын паралелиндә исә адам һәфтә сәккиз мән доггуз Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын Азәрбајҹана ҝәлмәсини, о ҝәләндә күчәләрә һакимијјәтин өз тролларыны төкмәсини ҝөрәндә, күчәләрин Әрдоғанын ҝәлиши мүнасибәтилә тәмизләнмәсини, ҹамаатын орадан узаглашдырылмасыны ешидәндә даһа бешбәтәр өзүнү өлкәсиндә гәриб һисс едир. Санки бу вәтән Әрдоғанын вәтәнидир, һеч бизим дејил. (Бәлкә дә елә доғрудан да беләдир!)

Азәрбајҹан игтидары белә етмәклә өзүнү түркчү кими ҝөстәрир. Амма Әрдоғаны һәфтә сәккиз мән доггуз Азәрбајҹана дәвәт едән залым һакимијјәт һеч олмаса бир ики дәфә Түркијәдә олан демократијаны, даһа доғрусу сөз азадлығыны да нүмунә кими ҝөтүрсүн. Мисал үчүн Түркијәдә ана мүхалифәт лидери олан ҸХП сәдри Камал Гылынҹдароғлу Әрдоғанын Азәрбајҹана ҝәлдији кими һәфтә сәккиз мән доггуз чыхыб Әрдоғаны атасы Гылынҹдар кишидән галан гылынҹы илә еләдән беләјә, беләдән еләјә асыб кәсир.

Сон чыхышында ҝөрүн Әрдоған һаггында нә дејир: "Сизин сары бүрократлар (онларын адларыны чәкмәјиб) ганунсуз сифаришләри јеринә јетирмәклә һөкумәти комаја салдыныз. Ејни заманда, өзүнүзү мәһв етдиниз. Әввәлдә бир аз сонра бәзи шејләри ачыглајаҹағам ки, рүсвај етмәклә диггәти коррупсијаја ҹәлб етмәк дејил. Чүнки буну һамы билир. Мәним мәгсәдим бу һакимијјәти ојатмагдыр. Сәнәдләр бизим әлимиздәдир, бүтүн һәрәкәтләрин сүбутлары вардыр. Онлар өрт-басдыр кими АБШ-да вәгф мүәссисәси тәсис едирләр. Америка вәтәндашыны да онун башында вәзифәјә ҝәтирибләр. Лакин идарәчилик Әрдоған аиләсинин әлиндәдир. Һал-һазырда о мүәссисәнин адыны ифша етмирәм."

Ҝөрәсән Азәрбајҹан игтидары бу ҹүр нүмунәләр тәгдим едә биләрми? Азәрбајҹанда бир јазыг мүхалифәт лидери бу сөзләри десәјди өзү сабаһ түркләр демишкән пылыны пыртыны топлајыб дәф олуб ҝедәҹәкди өлкәдән. Әрдоғаны тез тез дәвәт етмәк әвәзинә Түркијәдәки бу вәзијјәтдән дә ибрәт алын.

Биз бундан әввәл дә демишдик ки, Азәрбајҹанда Түркијәјә пәрәстиш едән инсанлар вә јерли һакимијјәт Түркијәдәки динин неҹә јајылмасындан, ефирләрдә дини верилишләрин олмасындан, бәләдијјјәләрин ачдыглары ифтар сүфрәтләриндән дә ибрәт алсынлар. Доғрудан да секулјар, дүнјәви бир дөвләт олса да бу ҹүр нүмунәләри бир дүнјәви дөвләтдә сајмаг мүсбәт һалдыр. Сөз азадлығы ҹәһәтиндән дә өлкәмиз Түркијәдән ибрәт алмалыдыр. Амма бизимкиләр Түркијәдә бу ҹүр мүсбәт һаллары бир гыраға гојур, ҝедир ордакы шоу верилишләриндән, програмлардан, барларда, дискотекалардан, әхласызлыглардан ибарәт алырлар. Ҝәтириб һәмин әхлагсызлығы өлкәјә идхал едирләр.


1256 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...