Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Мај 2022

Санаторијадан курорта чыхан гејри-сәлим Мүслүмов

Хәбәрдә дејилир: "Сабиг әмәк вә әһалинин сосиал мүдафиәси назири Сәлим Мүслүмов барәсиндә сечилмиш һәбс-гәтимкан тәдбиринин дәјишдирилдији билдирилир. Сәбаил рајон Мәһкәмәсиндән верилән мәлумата ҝөрә, о, мајын 26-да ев дустаглығына бурахылыб. Мәлумата ҝөрә, сабиг назирин сәһһәти сәбәби илә ев дустаглығына бурахылмасы илә бағлы мүраҹиәтә бахылыб, мәһкәмә мүраҹиәти тәмин едиб."

Адам өтән ил Дөвләт Тәһлүкәсизлик Хидмәтинин әмәкдашлары тәрәфиндән һәбс едилмишди.

Әввәла, бу ҹүр инсанларын сәһһәтиндә јох даһа чох башында проблем олур ки, халгын малыны, мүлкүнү оғурлајыб өзләринә сәрвәт јығырлар. Икинҹиси дә ки, ҝүја әгли гејри-сәлим (гејри-сағлам) олан Мүслүмов һәбс һәјаты ҝөрүб ки? О һәбсханадан ев дустаглығына јох, санаторијадан курорта бурахылыб.

Залым, оғру һакимијјәт бу алчағы Аллаһ билир нә гәдәр пулун мүгабилиндә азад едиб. Чүнки мәлум олдуғу кими Азәрбајҹанда тутулан инсанлар даһа јухарыларын ишинә јарамадығы үчүн онлары туллајыр, јеринә јениләрини ҝәтириләр ки, о да халгы сојсун, сојанда јухарылара да өтүрсүн. О да бир һәддә сојуб јухары өтүрүр. Өзү дә јејир, јухарылары да јемләјир. Вахты чатанда онун да далындан бир тәпик вуруб туллајырлар.

Мүслүмов кими хәбисләр евдустаглығына бурахыланда да тәбии ки, милјонлары алыныб сонра бурахылыр.

Бу ҹүр гансызлар тутуланда да бурахыланда да бу ҹүр килкәләри бурахан акулалар өзләринә халгдан һөрмәт газаныр, рәһмли олдугларыны жест едиб ҝөстәрирләр. Амма бәсирәтли адамлар Мүслүмову да ону сојуб бураханлары да сөјмәкдән јорулмурлар.

Өзү дә бу санаторијадан курорта бурахылмаг һадисәси АДР-ин гурулдуғу ҝүнүн илдөнүмү әрәфәсиндә (26 мајда) баш вериб. О бојда дөвләт гуран кишиләрин дөвләтинин гурулмасынын илдөнүмүндә дөвләт дүшмәни санаторијадан курорта бурахылыб.


1243 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...