Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2022

ФЕТӨ күчүјү Фазилаб вә онун күчүкләринә бир даһа гыса ҹаваб

Фазилаб билмирсинизсә дејәк ки, фарс сөзүдүр, мәнасы канализасија демәкдир. Доғрудан да Фазил Гәзәнфәроғлуна јарашыр. Чүнки ағзыны ачан кими үфунәт ији аләми бүрүјүр.

Сон дәфә мејханачы Рәшад Дағлыны мүдафиә едәндә ағзыны ачыб вә үфунәт ији аләми бүрүјүб. Ондан сонра исә Фазилаба нә гәдәр сөјүшләр јазыблар, о да ҝөтүрүб дејиләнә ҝөрә Фаҹебоок сәһифәсиндә диндарлары Гум тулалары адландырыб. Фарслары бәјәнмәјән Фазилаб Гәзәнфәроғлуна елә фазилаб демәк мәгсәдәујғун бир ишдир. Амма дуруб да јүзләрлә инсаны тәһгир едәсән, онларла тула дејәсән, бу адам иши дејил. Фазилаб кими алчагларын, ФЕТӨ күчүкләринин ишидир. Гынамаг да олмур. Атасы бу күчүјү отелиндә фаһишәхана ачмагла бөјүдүб. Сиз онун атасынын Нахчывандакы отелинә ҝедиб бир саат галмаг истәсәниз гејрәт әһли сизи орда галмагдан чәкиндирәр. Буна ҝөрә дә атасына арвад ҹинсијјәт органы ләгәби верилмишди.

Адам өлкәдә һакимијјәтин ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘК илә мәшғулдур. Чүнки сијасәтдә ифласа уғрајан бу күчүк ҝүндәмдә галмаг наминә һәҹҹә зада ҝетди, ФЕТӨ террорчуларына гошулду. Даһа сонра зибилләринин үстү ачыланда вә күчүјүн аҝент олдуғу билинәндә икинҹи һәрәкәтә кечиб өзүнү диндар кими ҝизләтмәјә чалышды. Әлбәттә онун Фаҹебоок сәһифәсиндә јаздығы ҝиҹ ҝиҹ статуслара шәрһ јазан өзү кими күчүкләр дә олаҹаг. Фазилаб ФЕТӨ күчүјү олдуғу һалда онлар да Фазилабын күчүкләридир. Биз исә Фазилаб кими күчүкләр вә онун күчүкләринә нә дејә биләрик? Ит һүрәр карван кечәр. Садәҹә бу карван бурнуну тутуб кечмәлидир. Үфунәт ији аләми бүрүјүб.

Гумда тәһсил алан пак инсанларын атылан бир дырнағы ФЕТӨ күчүјү олан 100 Фазилабдан вә 100 онун Фаҹебоок сәһифәсиндә статусунун шәрһиндә онун кими шиәләри тәһгир едән Фазилаб күчүкләриндән даһа дәјәрлидир.


724 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...